สถานีวิทยุชุมชนมุสลิมแห่งแรกในเชียงใหม่

ถ้าพูดถึงการสื่อสารยุคปัจจุบัน วิทยุ ก็นับเป็นช่องทางหนึ่งที่เข้าถึงกลุ่มพี่น้องประชาชนได้มากอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งการตื่นตัวของพี่น้องมุสลิมในเชียงใหม่ ในเรื่องของวิทยุชุมชน  มีหลายกลุ่ม หลายคณะ ที่ดำริ หรือคิดที่อยากจะทำวิทยุชุมชนมุสลิม โดยมีมุสลิมเป็นเจ้าของ กระแสนี้ได้ถูกจุดกันมานานนับเป็นปี จนเมื่อประมาณเดือนตุลาคม ศูนย์พัฒนาเด็กอัต-ตัรบียะฮ์ อัล-อิสลามมียะฮ์ ได้ตระหนักและเห็นถึงประโยชน์ความสำคัญของสื่อวิทยุ โดยเฉพาะการใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตรายการและพัฒนารูปแบบต่างๆของรายการวิทยุ เพื่อให้ได้มาตรฐาน, มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด จึงมีโครงการฝึกอบรมการผลิตรายการวิทยุเพื่อสร้างสรรค์ชุมชน โดยมีทีมงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการผลิตรายการวิทยุระดับมืออาชีพมาให้ความรู้ในการฝึกอบรม  เมื่อวันที่  8-10  ตุลาคม 2551 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย  ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ

 

หลังจากการอบรมในครั้งนั้น  ก่อให้เกิด รายการวิทยุภาคมุสลิม โดยชมรมมุสลิมเชียงใหม่ ได้ทำโครงการแนะนำอิสลามและสุขภาวะมุสลิมทางวิทยุชุมชนที่คลื่น  103.50  จุดทดลองปฏิบัติการวิทยุชุมชน โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี  และเช่นกัน โครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรดังกล่าวข้างต้น เช่นกัน  ซึ่งนับว่าเป็นรายการที่จุดกระแสการตื่นตัวของผู้ฟังที่เป็นมุสลิมและต่างศาสนิกในเชียงใหม่ เพราะด้วยความหลากหลายความแปลกใหม่ของรายการ

จากจุดนี้ ทางคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัต-ตักวา ร่วมกับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่  ได้ร่วมกันคิด หาวิธีอย่างไรถึงจะมีคลื่นวิทยุชุมชน ซึ่งดำเนินการโดยชุมชนมุสลิม ทางคณะทำงานของมัสยิด ได้ติดต่อประสาน ไปในหลาย ๆแห่งจนในที่สุด ก็ได้ประสานไปยังสถานีวิทยุชุมชนเสียงสันติ เชียงใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือและแนะนำเป็นอย่างดีจากอ.อภิรักษ์  สาคร (หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม เสียงสันติ) ซึ่งท่านได้แนะนำทั้งช่างและวิธีดำเนินการต่าง ๆ ทำให้การทำงานของเราสะดวกขึ้นมากจึงขอคุณคุณท่านมา ณ ที่นี้       

          

พอพร้อมไปด้วยข้อมูล ทางคณะทำงานได้ขอคณะกรรมการมัสยิดจัดประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดตั้งวิทยุชุมชนร่วมกัน หารือในเรื่องของความเป็นไปได้และงบประมาณ    คณะกรรมการโดยเสียงส่วนใหญ่มีมติให้ดำเนินการได้ โดยงบประมาณ ตั้งไว้ สองแสนห้าหมื่นบาท  การดำเนินการจึงเริ่มขึ้น  และบัดนี้  สถานีวิทยุชุมชนมุสลิม มัสยิดอัต-ตักวา ได้ก่อกำเหนิดขึ้นแล้ว และกำลังทดลองออกอากาศ โดยใช้ชื่อว่า “จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนมุสลิม มัสยิดอัต-ตักวา ” คลื่น 90.50 Mhz. ออกอากาศบริเวณ โรงเรียนจิตต์ภักดี เลขที่ 80  ถ. หน้าวัดเกต ซอย ๑ ต.วัดเกต  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทร. 053-244-537  ในช่วงออกทดลองนี้ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.   โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้           

วิทยุชุมชนเป็นช่องทางสื่อที่จะกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในสังคมเดียวกัน โดยใช้สถานีวิทยุชุมชน เป็นสื่อกลางและเป็นกระบอกเสียง ในการวางแผน กำหนดทิศทาง และดำเนินกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในชุมชนร่วมกัน พร้อมทั้งเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้บริการและผลิตสื่อด้านต่างๆ อันเป็นโยชน์ต่อชุมชนและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า  มีความรักสามัคคี  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โครงการวิทยุชุมชน “มัสยิดอัต-ตักวา” ได้จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างชุมชนมุสลิมมัสยิดอัต-ตักวา   มัสยิดอัต-ตักวาและโรงเรียนจิตต์ภักดี  เป็นสถานีวิทยุชุมชนมุสลิมแห่งแรกในภาคเหนือ เปิดโอกาสให้ชุมชนทั้งมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียนรู้   พัฒนาสร้างสรรค์เพื่อเสริมประสบการณ์  และแก้ไขปัญหา ต่างๆ ภายในชุมชน   โดยมีภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้วิชาการ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิงและความเคลื่อนไหวจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  เสนอแก่ชุมชนและสังคม

 วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านการผลิตรายการวิทยุชุมชนมุสลิมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในชุมชน
2.เพื่อร่วมกับองค์กรชุมชนมุสลิมผลิตรายการวิทยุ ด้านการศึกษา การป้องกันยาเสพติด สิ่งแวดล้อม  สาธารณะสุข  และการอนุรักษ์ประเพณี,วัฒนธรรม  
3. เพื่อการประกาศพระดำรัสของอัลลอฮฺ (ซุบฮาฯ) พระผู้เป็นเจ้า สร้างเสริมจิตวิญญาณ ผ่านทางรายการวิทยุ
4.เพื่อให้ชุมชน มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านทางสื่อวิทยุ
5.เป็นสื่อกลางเพื่อความรู้และความบันเทิงในชุมชน

เป้าหมาย
1.ชุมชนมุสลิม ๔ มัสยิดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เรียนรู้เทศนิด,วิธีการจัดรายการวิทยุ และได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสื่อวิทยุชุมชน 
2.ผลิตรายการวิทยุชุมชน
 -ด้านการศึกษา   1 รายการ
 -ยาเสพติดและการป้องกัน 1 รายการ
 -สิ่งแวดล้อม   1 รายการ
 -สาธารณะสุข   1 รายการ
 -วัฒนธรรม   1 รายการ
3. ผลิตรายการชีวิตมุลิม  1 รายการ
4.ชุมชนมุสลิม ๔ มัสยิด มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์ ส่งข้อความ SMSและอินเตอร์เนต  จำนวน 30 คน ต่อ 1 วัน
5.ชุมชนได้รับฟังรายการวิทยุอย่างทั่วถึง ในเขตชุมชนมุสลิม ๔มัสยิดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ
ใช้ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น

รูปแบบและผังรายการ
  เป็นรายการวิทยุชุมชนรายการแบ่งออกเป็นช่วงๆ โดยการถ่ายทอดสดและบันทึกเทปเพื่อออกอากาศ และมีนักจัดรายการทำหน้าที่นำเสนอ สาระความรู้  ข้อมูลข่าวสารและความบันเทิง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ฟังทางบ้าน มีส่วนร่วมโทรศัพท์แสดงความคิดเห็น สอบถามปัญหาและร่วมสนุกกับความบันเทิงมายังรายการ
ออกอากาศ  ทางความถี่ FM 90.50 MHz ทุกวันจันทร์- วันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 22.00 น.
เครื่องส่ง ขนาดกำลังไม่เกิน 30 วัตต์
ความสูงเสาอากาศ 30  เมตร รัศมีการออกอากาศ ไม่เกิน 15 กิโลเมตร 
ระยะเวลาเริ่มดำเนินการ 1 เมษายน  2552

    วันนี้นับเป็นก้าวย่างแรกของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสื่อของตนเอง นับได้ว่าสถานีวิทยุของชุมชนมุสลิมเป็นนวัตกรรมใหม่ของสังคมมุสลิมในภาคเหนือ  ซึ่งสามารถเป็นช่องทางสื่อสารอีกทางหนึ่งที่จะบอกกล่าวเรื่องราว ของคนมุสลิม วิถี ประเพณี-วัฒนธรรม ศาสนา สร้างความรัก ความเข้าใจ ทั้ง มุสลิม และพี่น้องต่างศาสนิก ซึ่งทางสถานี ยินดี ต้อนรับทุกท่าน หากมีโอกาสก็เชิญแวะเยี่ยมเยือนเรานะครับ  ด้วยจิตคาราวะ

รายงานโดย  นายชุมพล ศรีสมบัติ

Advertisements