สถานีวิทยุชุมชนมุสลิมแห่งแรกในเชียงใหม่

สถานีวิทยุชุมชนมุสลิมแห่งแรกในเชียงใหม่

ถ้าพูดถึงการสื่อสารยุคปัจจุบัน วิทยุ ก็นับเป็นช่องทางหนึ่งที่เข้าถึงกลุ่มพี่น้องประชาชนได้มากอีกชนิดหนึ่ง ซึ่งการตื่นตัวของพี่น้องมุสลิมในเชียงใหม่ ในเรื่องของวิทยุชุมชน  มีหลายกลุ่ม หลายคณะ ที่ดำริ หรือคิดที่อยากจะทำวิทยุชุมชนมุสลิม โดยมีมุสลิมเป็นเจ้าของ กระแสนี้ได้ถูกจุดกันมานานนับเป็นปี จนเมื่อประมาณเดือนตุลาคม ศูนย์พัฒนาเด็กอัต-ตัรบียะฮ์ อัล-อิสลามมียะฮ์ ได้ตระหนักและเห็นถึงประโยชน์ความสำคัญของสื่อวิทยุ โดยเฉพาะการใช้เทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการผลิตรายการและพัฒนารูปแบบต่างๆของรายการวิทยุ เพื่อให้ได้มาตรฐาน, มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด จึงมีโครงการฝึกอบรมการผลิตรายการวิทยุเพื่อสร้างสรรค์ชุมชน โดยมีทีมงานวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ด้านการผลิตรายการวิทยุระดับมืออาชีพมาให้ความรู้ในการฝึกอบรม  เมื่อวันที่  8-10  ตุลาคม 2551 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย  ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ

 

หลังจากการอบรมในครั้งนั้น  ก่อให้เกิด รายการวิทยุภาคมุสลิม โดยชมรมมุสลิมเชียงใหม่ ได้ทำโครงการแนะนำอิสลามและสุขภาวะมุสลิมทางวิทยุชุมชนที่คลื่น  103.50  จุดทดลองปฏิบัติการวิทยุชุมชน โรงเรียนเชียงใหม่เทคโนโลยี  และเช่นกัน โครงการนี้ก็ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรดังกล่าวข้างต้น เช่นกัน  ซึ่งนับว่าเป็นรายการที่จุดกระแสการตื่นตัวของผู้ฟังที่เป็นมุสลิมและต่างศาสนิกในเชียงใหม่ เพราะด้วยความหลากหลายความแปลกใหม่ของรายการ

จากจุดนี้ ทางคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัต-ตักวา ร่วมกับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่  ได้ร่วมกันคิด หาวิธีอย่างไรถึงจะมีคลื่นวิทยุชุมชน ซึ่งดำเนินการโดยชุมชนมุสลิม ทางคณะทำงานของมัสยิด ได้ติดต่อประสาน ไปในหลาย ๆแห่งจนในที่สุด ก็ได้ประสานไปยังสถานีวิทยุชุมชนเสียงสันติ เชียงใหม่ ซึ่งได้รับความร่วมมือและแนะนำเป็นอย่างดีจากอ.อภิรักษ์  สาคร (หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม เสียงสันติ) ซึ่งท่านได้แนะนำทั้งช่างและวิธีดำเนินการต่าง ๆ ทำให้การทำงานของเราสะดวกขึ้นมากจึงขอคุณคุณท่านมา ณ ที่นี้       

          

พอพร้อมไปด้วยข้อมูล ทางคณะทำงานได้ขอคณะกรรมการมัสยิดจัดประชุมเพื่อขออนุมัติการจัดตั้งวิทยุชุมชนร่วมกัน หารือในเรื่องของความเป็นไปได้และงบประมาณ    คณะกรรมการโดยเสียงส่วนใหญ่มีมติให้ดำเนินการได้ โดยงบประมาณ ตั้งไว้ สองแสนห้าหมื่นบาท  การดำเนินการจึงเริ่มขึ้น  และบัดนี้  สถานีวิทยุชุมชนมุสลิม มัสยิดอัต-ตักวา ได้ก่อกำเหนิดขึ้นแล้ว และกำลังทดลองออกอากาศ โดยใช้ชื่อว่า “จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อมวิทยุชุมชนมุสลิม มัสยิดอัต-ตักวา ” คลื่น 90.50 Mhz. ออกอากาศบริเวณ โรงเรียนจิตต์ภักดี เลขที่ 80  ถ. หน้าวัดเกต ซอย ๑ ต.วัดเกต  อ.เมือง จ.เชียงใหม่  โทร. 053-244-537  ในช่วงออกทดลองนี้ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐-๑๘.๐๐ น.   โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้           

วิทยุชุมชนเป็นช่องทางสื่อที่จะกระตุ้นให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ร่วมกันภายในสังคมเดียวกัน โดยใช้สถานีวิทยุชุมชน เป็นสื่อกลางและเป็นกระบอกเสียง ในการวางแผน กำหนดทิศทาง และดำเนินกิจกรรมสำคัญต่างๆ ในชุมชนร่วมกัน พร้อมทั้งเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้บริการและผลิตสื่อด้านต่างๆ อันเป็นโยชน์ต่อชุมชนและส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้า  มีความรักสามัคคี  ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
โครงการวิทยุชุมชน “มัสยิดอัต-ตักวา” ได้จัดตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างชุมชนมุสลิมมัสยิดอัต-ตักวา   มัสยิดอัต-ตักวาและโรงเรียนจิตต์ภักดี  เป็นสถานีวิทยุชุมชนมุสลิมแห่งแรกในภาคเหนือ เปิดโอกาสให้ชุมชนทั้งมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกทั่วไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมเรียนรู้   พัฒนาสร้างสรรค์เพื่อเสริมประสบการณ์  และแก้ไขปัญหา ต่างๆ ภายในชุมชน   โดยมีภารกิจด้านการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรู้วิชาการ นำเสนอข้อมูลข่าวสาร สาระบันเทิงและความเคลื่อนไหวจากเหตุการณ์ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์  เสนอแก่ชุมชนและสังคม

 วัตถุประสงค์
1.เพื่อเป็นศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านการผลิตรายการวิทยุชุมชนมุสลิมและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในชุมชน
2.เพื่อร่วมกับองค์กรชุมชนมุสลิมผลิตรายการวิทยุ ด้านการศึกษา การป้องกันยาเสพติด สิ่งแวดล้อม  สาธารณะสุข  และการอนุรักษ์ประเพณี,วัฒนธรรม  
3. เพื่อการประกาศพระดำรัสของอัลลอฮฺ (ซุบฮาฯ) พระผู้เป็นเจ้า สร้างเสริมจิตวิญญาณ ผ่านทางรายการวิทยุ
4.เพื่อให้ชุมชน มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ผ่านทางสื่อวิทยุ
5.เป็นสื่อกลางเพื่อความรู้และความบันเทิงในชุมชน

เป้าหมาย
1.ชุมชนมุสลิม ๔ มัสยิดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้เรียนรู้เทศนิด,วิธีการจัดรายการวิทยุ และได้รับฟังข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสื่อวิทยุชุมชน 
2.ผลิตรายการวิทยุชุมชน
 -ด้านการศึกษา   1 รายการ
 -ยาเสพติดและการป้องกัน 1 รายการ
 -สิ่งแวดล้อม   1 รายการ
 -สาธารณะสุข   1 รายการ
 -วัฒนธรรม   1 รายการ
3. ผลิตรายการชีวิตมุลิม  1 รายการ
4.ชุมชนมุสลิม ๔ มัสยิด มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นด้านต่างๆ ผ่านทางโทรศัพท์ ส่งข้อความ SMSและอินเตอร์เนต  จำนวน 30 คน ต่อ 1 วัน
5.ชุมชนได้รับฟังรายการวิทยุอย่างทั่วถึง ในเขตชุมชนมุสลิม ๔มัสยิดในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่

ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ
ใช้ภาษาไทยและภาษาท้องถิ่น

รูปแบบและผังรายการ
  เป็นรายการวิทยุชุมชนรายการแบ่งออกเป็นช่วงๆ โดยการถ่ายทอดสดและบันทึกเทปเพื่อออกอากาศ และมีนักจัดรายการทำหน้าที่นำเสนอ สาระความรู้  ข้อมูลข่าวสารและความบันเทิง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ฟังทางบ้าน มีส่วนร่วมโทรศัพท์แสดงความคิดเห็น สอบถามปัญหาและร่วมสนุกกับความบันเทิงมายังรายการ
ออกอากาศ  ทางความถี่ FM 90.50 MHz ทุกวันจันทร์- วันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 22.00 น.
เครื่องส่ง ขนาดกำลังไม่เกิน 30 วัตต์
ความสูงเสาอากาศ 30  เมตร รัศมีการออกอากาศ ไม่เกิน 15 กิโลเมตร 
ระยะเวลาเริ่มดำเนินการ 1 เมษายน  2552

    วันนี้นับเป็นก้าวย่างแรกของพี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ที่มีสื่อของตนเอง นับได้ว่าสถานีวิทยุของชุมชนมุสลิมเป็นนวัตกรรมใหม่ของสังคมมุสลิมในภาคเหนือ  ซึ่งสามารถเป็นช่องทางสื่อสารอีกทางหนึ่งที่จะบอกกล่าวเรื่องราว ของคนมุสลิม วิถี ประเพณี-วัฒนธรรม ศาสนา สร้างความรัก ความเข้าใจ ทั้ง มุสลิม และพี่น้องต่างศาสนิก ซึ่งทางสถานี ยินดี ต้อนรับทุกท่าน หากมีโอกาสก็เชิญแวะเยี่ยมเยือนเรานะครับ  ด้วยจิตคาราวะ

รายงานโดย  นายชุมพล ศรีสมบัติ

Advertisements

เกี่ยวกับ muslimlanna

คู่ต้อสู้ สิงโตพบเจอกับหมาบ้าตัวหนึ่ง มันรีบหลบหมาบ้าตัวนั้น ลูกสิงโตเห็นพ่อสิงโตทำเช่นนั้น มันรู้สึกผิดหวังในตัวพ่อสิงโตมาก “พ่อครับ พ่อกล้าต่อกรกับเสือและซีต้า แต่วันนี้พ่อกลับหลบหมาบ้าธรรมดาๆตัวหนึ่ง ผมละขายหน้าแทนพ่อจริงๆ” พ่อสิงโตจึงเอ่ยกับลูกว่า “ลูกเอ๋ย กัดกับหมาบ้าชนะมันน่าภูมิใจนักหรือ?” ลูกสิงโตส่ายหัว “หากโดนหมาบ้ากัดเสียหายไหม?” ลูกสิงโตพยักหน้า “ในเมื่อมันไม่คุ้มค่า เราจะเผชิญหน้ากับหมาบ้าให้เปลืองแรงเปลืองใจไปทำไมล่ะ?” อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ ไม่ใช่ใครๆก็คู่ควรเป็นคู่ต้อสู้ของเรา ยิ้มแล้วเดินจากไป ดีกว่าปล่อยให้มันกัดเอา เพราะคนที่พร้อมจะกัดกับหมาบ้ามีอยู่ถมเถไป!
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ สถานีวิทยุชุมชนมุสลิมแห่งแรกในเชียงใหม่

  1. Pingback: 2010 in review « Muslimlanna's Blog

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s