มัสยิดอัลอีมาน อ.ฝาง เชียงใหม่

 


ประวัติมัสยิดอัลอิมาน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 

 


มัสยิดอัลอิมานฝาง ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2518 ซึงประชาชนชาวมุสลิมอำเภอฝางได้ร่วมกันบริจาคเงินโดยการนำของนายไสว หน่อเจริญ เพื่อชื้อที่ดินสำหรับสร้างมัสยิดแต่เงินที่ได้รับการบริจาคได้ไม่พอที่จะซื้อ จึงได้ขอบริจาคไปยังกลุ่มมุสลิมทั่วประเทศ ได้รับบริจาคมาสามารถซื้อที่ดินได้ 2 แปลง คือ แปลงที่ 1 มีเนื้อที่1 งาน 86 ตารางวา โฉนดเลขที่16296 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 ต.เวียง อ.ฝาง แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 2 งาน 38 ตารางวา โฉนดเลขที่ 15879 ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.ฝาง ได้รับโฉนดวันที่ 16 พ.ย. 2532 ที่ดินทั้งสองแปลงมีระยะห่างกันเพียง 500 เมตร

 

 


หลังจากที่สร้างมัสยิดในที่ดินแปลงแรกซึ่งเป็นอาคารไม้ โดยใช้ชื่อมัสยิด ดุลมะอ์มูรุบิลคอยรอตุ จดทะเบียนหมายเลขทะเบียนที่ 7/2514 โดยมีอิหม่ามคนแรกในมัสยิดหลังนี้ชื่อ นายเจ่งเว่ง แซ่ซือ คอเต็บ นายเว่นซึง แซ่ม้า บิหลั่น นายมาตะเลียง แซ่ม้าใช้การได้ประมาณ 3 ปี ก็มีปัญหาเกี่ยวกับการประกอบศาสนกิจ เพราะสถานที่แออัดและต้องรบกวนสถานที่ผู้อื่นเสมอ ดังนั้นจึงได้พร้อมใจกันก่อตั้งมัสยิดแห่งใหม่ขึ้นในที่ดินแปลงที่ 2 เป็นอาคารตึกถาวร มีสถานที่กว้างขวางมากพอที่จะประกอบศาสนกิจได้โดยไม่ต้องเดือดร้อนต่อสภาพแวดล้อมโดยทั่ว ๆ ไป

 

 


ในการก่อสร้างมัสยิดแห่งใหม่นี้ ได้รับการช่วยเหลือจากชาวมุสลิมทั่วประเทศเป็นทุนสนับสนุนการก่อสร้าง โดยแล้วเสร็จ ได้จดทะเบียนมัสยิด เลขหมายทะเบียนที่ 7/2514 ณ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2521 ผู้ดำรงตำแหน่งอิหม่ามคนแรกของมัสยิดคือ นายไสว หน่อเจริญ ปัจจุบันมีคณะกรรมการดำเนินงานตามรายชื่อคือ
นายสุจินต์ อธิกอัจฉริย อิหม่าม
นายดวงดี กัจฉปาวตาร คอเต็บ
นายวันชัย อารยะชุตินันท์ บิหลั่น
นายพงพันธ์ พุทธนันท์ กรรมการ
นายสุทัศน์ รังสี กรรมการ
นายสมศักดิ์ เปรมวิชัย กรรมการ
นายสรุศักดิ์ สว่างวรรณ กรรมการ
นายชาญณรงค์ บุญช่วย กรรมการ
นายเจนวิทย์ แซ่ม้า กรรมการ

ต่อพี่น้องมุสลิมอำเภอฝาง ได้ร่วมกันบริจาค
เงินเพื่อซื้อที่ดินขึ้นมาอีก 1 แปลง โฉนดเลขที่ 24460 ตั้งอยู่
หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.ฝาง มีเนื้อที่ 2 ไร่ 08 ปัจจุบันมี
ประชาชนชาวมุสลิมอำเภอ ฝางมีทั้งหมด 27 หลังคาเรือน
160 คน แบ่งเป็นชาย 75 คน หญิง 85 คน อาชีพค้าขายและทำ
สวน ส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายจีน

 

big grin

 

😉

 

 


big grin

   


big grin

 

 


smile

 


 


ที่มาประวัติมัสยิด อัลอีมานวารสารอัลอิมาน
AL-IMANI NEWS LETTER
ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 ประจำเดือนสิงหาคม 2549
อิหม่าม ศุหัยบ์ เรียบเรียง
อ.สันท์ชัย นัยติ๊บ พิมพ์
นายชุมพล ศรีสมบัติ ภาพ
สนับสนุนโดย โรงเรียนธนาเทคโนโลยี เชียงใหม่

รายงานโดย นายชุมพล ศรีสมบัติ
ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ
แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย สสม.

Advertisements