จุฬาราชมนตรี 2 

 

 

สมัยกรุงศรีอยุธยา ทำเนียบศักดินาของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. 1991 – 2031 บอกว่า “จุฬาราชมนตร” บางแห่งเรียกว่า “จุลาราชมนตรี” กรมท่าขวาเป็นหัวหน้าฝ่ายแขก ไม่ปรากฏตัวตนว่าเป็นใคร 
แผ่นดินสมเด็จพระเอกทศรถ พ.ศ. 2148 – 2163 ว่ามีตัวตน ปรากฏอยู่ แต่ไม่ทราบว่าเป็นใครแต่ที่แน่ ๆ ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พ.ศ. 2163 – 2171 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านเฉกอะหะหมัด เข้ารับราชการ มีบรรดาศักดิ์ เป็นพระยาเฉกอะหะหมัดรัตนราชเศรษฐี เจ้ากรมท่าขวา

 

จึงนับได้ว่าท่านเฉกอะหะหมัด เป็นปฐมจุฬาราชมนตรีแห่งกรุงสยาม ทำหน้าที่เป็นทั้งกระทรวงการต่างประเทศ ควบคุมเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ การรับแขกเมือง เก็บภาษีอากร สินค้าขาเข้า สินค้าขาออก เรื่องการเดินเรือ พาณิชย์ระหว่างประเทศ กับควบคุมดูแลเกี่ยวกับกิจการทางด้าน ศาสนาอิสลาม ในราชอาณาจักรสยาม 
รายนาม “จุฬาราชมนตรี” ในประเทศไทย
1. เจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหะหมัด) เป็นชาวเปอร์เซีย เป็นมุสลิม นิกายชีอะต์ อิสนาอะซะรี ดำรงตำแหน่ง จุฬาราชมนตรี ในรัชสมัย พระเจ้าทรงธรรม (พ.ศ. 2045 – 2170) และต่อมาถึงรัชสมัย พระเจ้า ปราสาททอง (พ.ศ. 2173 – 2198) กรุงศรีอยุธยา 
2. พระยาจุฬาราชมนตรี (แก้ว) เป็นหลานของเจ้าพระยา บวรราชนายก ได้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัยพระนารายณ์มหาราช (พ.ศ. 2199 – 2225) กรุงศรีอยุธยา 
3. พระยาจุฬาราชมนตรี (สน) เป็นบุตรของเจ้าพระยาศรีไสย หาญณรงค์ (ยี) ในสายสกุลของท่านเฉกอะหมัด ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัยพระเจ้าอยู่บรมโกศ (พ.ศ.2225 – 2301) กรุงศรีอยุธยา 
4. พระยาจุฬาราชมนตรี (เชน) เป็นบุตรเจ้าพระยาเพชรพิไชย (ใจ) ในสายสกุลของท่านเฉกอะหมัด ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัย พระเจ้าอยู่หัวพระที่นั่งสุริยามรินทร์ กรุงศรีอยุธยา 
5. พระยาจุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว – มุฮัมมัดมะอ์ซูม) เป็นบุตร จุฬาราชมนตรี (เชน) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัย พระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช กรุงรัตนโกสินทร์ 
6. พระยาจุฬาราชมนตรี (อากาหยี่) เป็นน้องชายของพระยา จุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย กรุงรัตนโกสินทร์ 
7. พระยาจุฬาราชมนตรี (เถื่อน – มุฮัมมัดกาซิม) เป็นบุตรพระยา จุฬาราชมนตรี (ก้อนแก้ว) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 
8. พระยาจุฬาราชมนตรี (น้อย – มุฮัมมัดบาเกร) เป็นบุตรพระยา จุฬาราชมนตรี (อากาหยี่) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
9. พระยาจุฬาราชมนตรี (นาม – มุฮัมมัดตะกี) เป็นบุตรพระยา จุฬาราชมนตรี (เถื่อน) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
10. พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน – กุลาฮูเซ็น) เป็นบุตรพระยา จุฬาราชมนตรี (นาม) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระยาจุฬาราชมนตรี (สิน – กุลาฮูเซ็น) 
11. พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน อหะหมัดจุฬา) เป็นบุตรพระยา จุฬาราชมนตรี (สิน) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นผู้รับ พระราชทานนามสกุล “อหะหมัดจุฬา” เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๔๕๖ 
พระยาจุฬาราชมนตรี (สัน อหะหมัดจุฬา) 
12. พระยาจุฬาราชมนตรี (เกษม อหะหมัดจุฬา) เป็นบุตรพระยา จุฬาราชมนตรี (สิน) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
13. พระยาจุฬาราชมนตรี (สอน อหะหมัดจุฬา) เป็นบุตรพระยา จุฬาราชมนตรี (สัน) ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีในรัชสมัยพระบาท สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
พระยาจุฬาราชมนตรี (สอน อหะหมัดจุฬา) 
14. พระยาจุฬาราชมนตรี แช่ม พรหมยงค์ (ซัมซุดดีน มุสตาฟา) เป็นมุสลิมนิกาย สุนนีคนแรกที่เข้ารับตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อานันทมหิดล (พ.ศ. 2488 – 2490) 
พระยาจุฬาราชมนตรี แช่ม พรหมยงค์ 
15. จุฬาราชมนตรี ต่วน สุวรรณศาสตร์ (อิสมาแอล ยะห์ยาวี) เป็นมุสลิม นิกายสุนนีคนที่ 2 ที่ได้รับแต่งตั้ง ให้ดำรง ตำแหน่งจุฬาราชมนตรี ในรัชสมัย พระบาท สมเด็จอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ดำรง ตำแหน่ง พ.ศ. 2490 – 2524 
จุฬาราชมนตรี ต่วน สุวรรณศาสตร์ 
16. จุฬาราชมนตรี ประเสริฐ มะหะหมัด (อะหมัด บินมะหะหมัด) เป็นมุสลิม นิกายสุนนีคนที่ 3 ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จุฬาราชมนตรีในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พ.ศ. 2524 – 2540 
จุฬาราชมนตรี ประเสริฐ มะหะหมัด 
17. จุฬาราชมนตรีสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด จำนวน ๒๙ จังหวัด และได้รับ พระบรมโองการแต่งตั้งเมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๐ มีชื่อ ภาษาอาหรับว่า “อะหมัด มะห์มุด ซีสกอร” นับเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่ 13 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นคนที่ 17 แห่ง ราชอาณาจักรไทยเกิดเมื่อ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2459 ที่จังหวัด ฉะเชิงเทรา ได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ กลางอิสลามตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน เคยเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร 2 สมัย และเคยดำรงตำแหน่งเทศมนตรีฝ่าย การศึกษา ของกรุงเทพมหานคร เป็นนักบรรยาย ธรรมทางศาสนาอิสลาม ที่มีชื่อเสียง และเคย เป็นผู้แทนไทย ไปประชุมกิจการศาสนาใน ต่างประเทศหลายครั้ง 
จุฬาราชมนตรีสวาสดิ์ สุมาลยศักดิ์ 
ที่มา 

http://123.242.145.51/ict/islam_who_inside.php?wid=3 

Advertisements