โครงการ โครงการสร้างเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมภาคเหนือ


ครั้งนี้เป็นเวที ที่ สอง เป้าหมาย เกิดแผน ร่วมกัน จาก๑๐ พื้นที่ชุมชนมุสลิมในการ ทำงานดูแลผู้สูงอายร่วมกัน

 

 

 

โครงการนี้ เป็นโครงการเพื่อจัดให้มีการอบรมแก่อาสาสมัคร ๑๐ ชุมชนมุสลิม อันประกอบด้วย

ชุมชนเป้าหมาย 10 พื้นที่ได้แก่


1. ชุมชนมุสลิมมัสยิดหนองแบน สารภี เชียงใหม่2. ชุมชนมุสลิมมัสยิดอัลฟิฏรี่ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่


3. ชุมชนมุสลิมมัสยิดช้างคลาน เมือง เชียงใหม่


4. ชุมชนมุสลิมมัสยิดช้างเผือก เมือง เชียงใหม่


5. ชุมชนมุสลิมมัสยิดอัตตักวา เมือง เชียงใหม่


6. ชุมชนมุสลิมมัสยิดบ้านฮ้อ เมือง เชียงใหม่


7. ชุมชนมุสลิมมัสยิดหัวฝาย อ. ฝาง เชียงใหม่


8. ชุมชนมุสลิมมัสยิดญามีอะตุ้ลอิสลาม อ. แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน


9. ชุมชนมุสลิมอำเภอเมืองเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย


10 ชุมชนมุสลิมอำเภอแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

เพื่อสร้างความตระหนักให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการจัดการปัญหาผู้สูงอายุ โดยการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายการทำงานด้านผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิม ในการพัฒนาให้เกิดเครือข่ายการดูแลผู้สูงอายุนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องแสวงหาความร่วมมือจากชุมชน
และสร้างความตระหนักให้ชุมชนยอมรับว่าการดูแลผู้สูงอายุนั้นเป็นพันธะกิจหนึ่งที่สำคัญของชุมชน
และกระตุ้นให้เกิดการตอบสองต่อการจัดการกับปัญหาโดยชุมชนเอง จึงจัดให้มีการประชุมสัมมนา
เพื่อหาเครือข่ายและแนวทางการดำเนินงานด้านการดูแลสุขภาวะในผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิมเชียงใหม่

และให้มีการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้ดูแลเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการดำเนินงานในอนาคต

ผลผลิตและผลลัพธ์ของโครงการ

ผลผลิต(outputs)

1. เกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ เกิดความตระหนักเห็นความสำคัญของการดูแลผู้สูงอายุในกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ

2. เกิดข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนางานด้านการดูแลผู้สูงอายุในชุมชน

3. ได้ระบบการจัดเก็บฐานข้อมูลผู้สูงอายุที่เป็นปัจจุบัน

4. ได้แผนงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิม
ผลลัพธ์(outcomes)


1. เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการกับปัญหาตามแผนงานที่พัฒนาจากฐานข้อมูลที่เป็นจริงจากชุมชนของตนเอง

2. เกิดเครือข่ายชุมชนมุสลิมที่ทำงานด้านผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่อง(กลไกลในการดูแลผู้สูงอายุ)

ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ


1. ร้อยละ 70 ของชุมชนที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเกิดความตระหนักและเกิดความร่วมมือในการทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดยการลงนามในข้อตกลงร่วมกัน


2. ร้อยละ 70 ของชุมชนที่เข้าร่วมมีการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและรวบรวมข้อมูลส่งคืน


3. มีแผนงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิม
วันนี้เป็นเวที ที่ ๒ ซึ่ง เวทีครั้งนี้ เป็นเวทีที่ นับว่า ประสบความสำเร็จ ในระดับที่น่าสนใจ ด้วยกับการผ่านตัวชีวัด ที่ทางองค์กรมุสลิมเพื่อการพัฒนา ร่วมกับ ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย โดยการสรุปผล ในครั้งนี้


๑๐๐ เปอร์เซนต์ ของชุมชน มุสลิม ๑๐ พื้นที่ ของชุมชนที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเกิดความตระหนักและเกิดความร่วมมือในการทำงานด้านการดูแลผู้สูงอายุ โดยการลงนามในข้อตกลงร่วมกัน ชุมชนที่เข้าร่วมมีการจัดทำฐานข้อมูลผู้สูงอายุและรวบรวมข้อมูลส่งคืน ๑๐๐ เปอร์เซนต์

เกิดแผนงานพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุในชุมชนมุสลิม ที่มาจาก พื้นที่ ๑๐ พื้น ที่ ซึ่ง สามารถผ่านตัวชี้วัด เกิดกว่า ที่ตั้งไว้ ๗๐ เปอร์เซนต์ภาพกิจกรรม เวทีที่ ๒ ของโครงการ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานโดย

นายชุมพล ศรีสมบัติ

ศูนย์ประสานงานภาคเหนือ แผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย มูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย

Advertisements