ประวัติชุมชนอิสลามแม่สอด จ.ตาก

หลังจากไปเยี่ยแม่สอดหลายครั้ง มีภาพมากมาย แต่ก็ยังไม่ได้เอาออกมาให้พี่น้องได้ชมหมดซักที  แม่สอดมีเสน่ห์ สำหรับ มุสลิมตัวเล็ก ๆ อย่างผม เพราะบรรยากาศอบอุ่นมาก เพรียบ


พร้อมไปด้วย ข้าวปลาอาหาร ที่รสชาติ แตกต่างจากที่ อื่น ๆ เป็น ขนม ภูิมิปัญญาพื้นบ้าน โรตี ที่มีรสชาตินิ่ม ทานกับถั่วหัวช้างนึ่ง ราดด้วยน้ำมัดทอดหอมแดง อร่อยสุด ๆ ซดชานม หอม ๆ ตามเข้าไป อร่อย ๆ จริง

ไม่ได้มาเล่า เรื่องอาหารการกินหรอกครับแต่จะมาแนะนำชุมชนอิสลามที่แม่สอด อดไม่ได้ที่จะเลี้ยว ไปพูดถึงอาหารการกิน เอาเป็นว่า คราวหน้ามีอารมณ์ จะ เอา อาหารที่แม่สอด ที่ไปทานมา ให้พี่น้องได้ชมได้อ่านกันก็แล้วกัน วันนี้ เอาประวัติชุมชนมาฝากจ้า

วิสัยทัศน์ชุมชน
ชุมชนสะอาด ปราศจากโรคภัย อนาคตสดใส ห่างไกลยาเสพติด

เป้าประสงค์
1.เพื่อให้ชุมชนสะอาดปราศจากขยะและสิ่งปฏิกุล
2.เพื่อลดมลพิษต่าง ๆ ในชุมชน
3.เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของสมาชิกในชุมชน
4.เพื่อให้สมาชิกในชุมชนห่างไกลยาเสพติด

ลักษณะอันพึงประสงค์

ชุมชนอิสลามสะอาดน่าอยู่ สมาชิกทุกคนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

ประวัติชุมชน ส่วนที่ 1 ประวัติชุมชน

……ชุมชนอิสลามแต่ก่อนเป็นเพียงพื้นที่ป่าโปร่ง มีคนอาศัยอยู่ สามถึงสี่หลังคาเรือน
เป็นคนนับถือศาสนาอิสลามสามหลัง อีกหนึ่งหลังเป็นคนนับถือศาสนาพุทธ
ต่อจากนั้นก็มีการเข้ามาอยู่ของผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม จำนวนมากขึ้นรวมทั้ง
ผู้ที่ย้ายถิ่นฐานมาจากภาคเหนือมาอยู่รวมกัน แต่เดิมนั้นบริเวณนี้มีชื่อเรียกว่า
“คอกวัว” เพราะในบริเวณดังกล่าวจะมีการนำวัวมาเลี้ยงและค้าขายวัว
แต่ในอดีตตั้งแต่เริ่มต้นนั้น ประชาชนจะมีอาชีพทำสวน ปลูกผักสวนครัวและได้
มีการสร้างโรงเรียนอิสลามเป็นแห่งแรก และตามมาด้วยการสร้างมัสยิด
ของผู้นับถือศาสนาอิสลามเพราะผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามได้มาอยู่รวมกันมากขึ้น
จึงเปลี่ยนชื่อจาก “คอกวัว” มาเป็น “ชุมชนอิสลาม”

……จากสภาพปัญหาของชุมชนอิสลามนั้น เนื่องจากปัจจุบันมีชาวพม่า
เข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมากและเป็นการแรงงานเถื่อนมาอาศัย จึงทำให้
พื้นที่แต่เดิมที่มีคนไทยอาศัยอยู่กับมีบุคคลต่างด้าวเข้ามาอาศัยจำนวนมาก
จึงทำให้ชุมชนแออัดและสภาพความเป็นอยู่ของบุคคลต่างด้าวนั้นมีความเป็นอยู่
อย่างไม่มีคุณภาพในชีวิต อีกทั้งมีปัญหาการค้ายาบ้า อาชญากรรมต่าง ๆ มากมาย

……ชุมชนอิสลามในปัจจุบันนี้มีความหลากหลายมีกลุ่มคนหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มคนไทย
ที่นับถือศาสนาอิสลาม กลุ่มคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ และกลุ่มคนพลัดถิ่นซึ่งปัจจุบัน
ทวีความรุนแรงและก่อให้เกิดปัญหากับชุมชนเป็นอย่างมากและยังเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิด
ผลกระทบทางด้านการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และปัญหาในด้านต่าง ๆ ตามมา

……ปัจจุบันทางคณะกรรมการชุมชนได้ร่วมมือกับทางภาครัฐและเอกชน
เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาเหล่านี้ แต่ก็ยังไม่เป็นผลสำเร็จ จึงทำให้ผู้วิจัยสนใจ
ที่จะศึกษา สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง เพื่อจะได้เป็นแนวทางแก้ไข
ปัญหาต่อไปในอนาคต

พื้นที่ตั้ง
…..พื้นที่ชุมชนอิสลามมีพื้นที่ประมาณ 5 ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือจดชุมชนอินทรคีรี 1
ทิศใต้จดค้างภิบาลและแม่ตาว ทิศตะวันออกจดชุมชนวัดหลวง ทิศตะวันตกจดชุมชนบัวคูณ

ภายในชุมชน
……วัด ไม่มี โบถส์ ไม่มี มัสยิดที่จดทะเบียนมีอยู่ 3 หลัง ได้แก่
1. มัสยิดนูรุลอิสลาม
2. มัสยิดมูฮายีรีน
3. มัสยิดอันซอร
……และมัสยิดที่ยังไม่ได้จดทะเบียนอีก 2 หลัง ได้แก่
1.มัสยิดบังคลาเทศ
2. มัสยิดมาดีนะห์

ภาพ  มัสยิดนูรุลอิสลาม

ภาพมัสยิดอันซอร อ.แม่สอด จ.ตาก

……ส่วนโรงเรียนมีอยู่ 3 แห่ง คือ
1. โรงเรียนอิสลามศึกษา
2. โรงเรียนราษฏร์วิทยา
3. โรงเรียนอนุบาลราษฏร์อุทิศ
……สถานที่ราชการต่าง ๆ มีสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 1 แห่ง

จำนวนประชากรในชุมชน
……จำนวนประชากรที่มีสัญชาติไทย เชื้อชาติไทยประมาณ 6,500 คน
เป็นชายประมาณ3,150 คน หญิง ประมาณ 3,350 คน ที่เหลือก็จะเป็นประชากร
พลัดถิ่นจากประเทศพม่าเป็นจำนวนมากนมาก

อาชีพต่างๆ ในชุมชน
– กลุ่มอาชีพค้าขายมีจำนวนประชากรประมาณ 1,000 คน
– กลุ่มอาชีพรับจ้างมีจำนวนประชากรประมาณ 1,500 คน
– กลุ่มอาชีพรับราชการมีจำนวนประชากรประมาณ 500 คน

ปัญหาและความต้องการของชุมชน

ปัญหาของชุมชนที่ได้จากการจัดทำประชาคม

ปัญหาแรงงานต่างด้าว
ปัญหาขยะ
ปัญหายาเสพติด
ปัญหาคนว่างงาน

ปัญหาและความต้องการของชุมชน

ปัญหาของชุมชนที่ได้จากการจัดทำประชาคม

ปัญหาแรงงานต่างด้าว
ปัญหาขยะ
ปัญหายาเสพติด
ปัญหาคนว่างงาน

ความคาดหวังของชุมชนในอนาคต

ชุมชนมีความสะอาดน่าอยู่
สมาชิกในชุมชนปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
สมาชิกในชุมชนมีงานทำ
เยาวชนและประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด

ที่มา http://www.islamsuksa.com/chumchom.html

ภาพสถานีวิทยุชุมชนมุสลิม อ.แม่สอด จ.ตาก

นำเสนอ และถ่ายภาพโดย  นายชุมพล ศรีสมบัติ

Advertisements