มัสยิดอัล-อิรออฺ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน

ปายในอดีต
Picture 167 (Small).jpg
เมื่อประมาณ 50 ปีที่ผ่านมา ประมาณ ปี พ.ศ.2497
พี่น้องมุสลิมจากเชียงใหม่ ได้เดินทางโดยทางเท้าและ
คาราวานวัวต่างเพื่อเข้ามาค้าขายและอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอ
ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จากมุสลิมกลุ่มเล็กๆ กลายเป็น
ชุมชนมุสลิมที่เติบโตขึ้นในเมืองปาย ตราบกระทั่งทุกวันนี้
ในปี 2526 เราพบว่าครอบครัวมุสลิมได้ขยายจำนวน
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเรามีความรู้สึกห่วงใยต่อบรรดาเยาวชน
มุสลิมรวมถึงจำนวนที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคตว่าจะต้องได้รับการ
ศึกษาและปลูกฝังการดำเนินชีวิตตามแบบอย่างอิสลามที่
สมบูรณ์แบบให้จงได้ ดังนั้นในปี 2529เราจึงซื้อบ้านไม้สอง
ชั้นจากเพื่อนบ้านทำเป็นมัสยิด เพื่อเป็นสถานที่สำหรับ
ทำการนมาซญะมาอัต และในปี 2542 เราจึงสร้างมัสยิด
อัล-อิรออฺ ใหม่ด้วยกับความเมตตาของเอกองค์อัลลอฮฺ
ญัลละ ชะนุฮฺ อีหม่ามคนปัจจุบันคือ อีหม่ามยะอโก๊บ บุษกร
Picture 114 (Small).jpg
ปัจจุบัน และอนาคต
อำเภอเล็กๆของปาย ได้เจริญเติบโตขึ้นเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของโลก นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่าง
ประเทศต่างมุ่งสู่เมืองปาย รวมทั้งบรรดานักธุรกิจ และคน
ต่างชาติ ต่างเข้ามาจับจองพื้นที่ เพื่อยึดเป็นแหล่งทำมาหากิน
และอยู่อาศัย วัฒนธรรมใหม่เริ่มเข้ามามีบทบาทมากมายทั้ง
ด้านบวกและลบ สิ่งที่เราปรารถนาคือต้องการสังคมอิสลามที่
สงบสุข เยาวชนมุสลิมสืบทอดอิสลามด้วยกิจวัตรประจำวัน
ตามแบบซุนนะฮฺ แบบอย่างการดำเนินชีวิตของท่านนบี(ซ.ล)
การปลูกฝังจิตสำนึกแห่งอิสลามอันงดงามในทุกดวงใจของ
ชาวปายเพื่อโน้มนำเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำไปสู่ความ
สงบสุข และสันติภาพแห่งโลก
Picture 181 (Small).jpg
ความพยายามบนงานจัดการศึกษาศาสนาอิสลาม
1. การสอนฟัรฎูอีน สำหรับเยาวชนอายุระหว่าง 6-15 ปี
เพื่อนำความรู้มาประกอบศาสนกิจในชีวิตประจำวัน ปัจจุบัน
(2549) มีนักเรียนชายหญิงประมาณ 28 คน (ตั้งแต่
พ.ศ.2526 เป็นต้นมา)
2. นักเรียนอนุบาล และโครงการบ้านเรียน สำหรับ
นักเรียนชายหญิงตั้งแต่ 4 ปีถึง 12 ปี สอนตั้งแต่วิชาสามัญ
ภาษาไทย, อังกฤษ,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สังคม,ศิลปะ
รวมทั้ง วิชาศาสนาอิสลาม และภาษาอาหรับ เพิ่งจะเริ่ม
โครงการ เมื่อปีการศึกษา 2548 และปัจจุบันมีนักเรียนใน
ความรับผิดชอบจำนวน 11 คน ปีการศึกษาหน้าจะเพิ่มเป็น
16 คน
Picture 120 (Small).jpg
3. การฝึกอ่านและท่องจำพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน
สำหรับเด็กชายอายุตั้งแต่ 12-15 ปี ปัจจุบันมีนักเรียนจำนวน
19 คน
4. โครงการสอนนักเรียนสตรี สำหรับนักเรียนหญิงอายุ
12 -18 ปี เรียนวิชาเตาฮีด,กุรอาน,หะดีษ,ฟิกฮ์,ประวัติศาสตร์,
ซุนนะฮฺ,ภาษาอาหรับ และภาษาอังกฤษ,รวมทั้งวิชาสามัญ,
ทำอาหาร และตัดเย็บ (ตั้งแต่ พ.ศ.2534 เป็นต้นมา) ปัจจุบัน
มีนักเรียนที่จบหลักสูตรไปแล้ว 13 คน และกำลังศึกษาอยู่
จำนวน 8 คน
5. และ 6. การสอนนักศึกษาผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิง ผู้
ที่มีครอบครัวแล้ว หรือโสด ประกอบอาชีพ หรือพ่อบ้าน
แม่บ้าน ศึกษาศาสนาเพื่อนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันและ
เผยแพร่สู่บุตร-หลาน ซึ่งจำเป็นในการดำเนินชีวิตท่ามกลาง
สังคมที่ไม่ใช่สังคมอิสลาม บุคลากรเหล่านี้จะมีบทบาทหน้าที่
โดยตรง
ต่อบรรดาสมาชิกที่เยาว์วัยในครอบครัว และการนำ
อิสลามมาใช้ในการดำเนินชีวิตของพวกเขาอย่างถูกต้อง
(ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา)
ขอขอบคุณข้อมูลบทความจาก
หนังสือพิมพ์กัมปง
Advertisements