คลังเก็บรายเดือน: มิถุนายน 2011

ประวัติความเป็นมาของชมรมสตรีมุสลิมล้านนา เชียงใหม่

    ประวัติความเป็นมาของชมรมสตรีมุสลิมล้านนา                   ปัจจุบันสตรีมุสลิมเป็นผู้มีบทบาทในสังคมค่อนข้างมากและอยู่ในงานหลากหลายอาชีพ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน สตรีมุสลิมในภาคเหนือของไทยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในหลายด้านแต่ยังขาดการรวมตัวกันอย่างเป็นกิจลักษณะหรือยังเป็นองค์กรที่มั่นคง การรวมกลุ่มโดยทั่วๆไปเป็นเพียงการรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ลุล่วงเป็นครั้งๆเห็นได้ว่าสตรีเป็นผู้มีศักยภาพที่สามารถช่วยเหลือสังคม ให้เจริญก้าวหน้าและช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น และยังมีสตรีบางส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ดังนั้นในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2547 สตรีมุสลิมจึงได้รวมตัวกันด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมกรมัสยิดเฮดายาตุลอิส ลามเชียงใหม่จัดตั้งขึ้นเป็น “ชมรมสตรีมุสลิมล้านนา” เป็นการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือ แก่สตรีด้อยโอกาสในด้านต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกั

| ใส่ความเห็น

ประวัติโรงเรียนจิตต์ภักดีมัสยิดอัต-ตักวาเชียงใหม่

ประวัติโรงเรียนจิตต์ภักดี โรงเรียนจิตต์ภักดีได้เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบันนี้ ได้ขอเปิดเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับนักเรียนอยู่ประจำและไปกลับ โดยไม่ได้เก็บค่าเล่าเรียนแต่อย่างใด สาเหตุการก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ เพราะอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน คือ อัลมัรฮูมฮัจญียง ฟูอนันต์ และคณะได้เล็งเห็นว่า มุสลิมที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือยังขาดความเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง ประกอบกับยังขาดผู้รู้ที่จะให้คำแนะนำที่ถูกต้อง จึงได้จัดส่งนักเรียนจำนวนหนึ่ง เข้าศึกษาที่โรงเรียนอิสลาม

| ใส่ความเห็น