1.    
    ประวัติความเป็นมาของชมรมสตรีมุสลิมล้านนา

       

              ปัจจุบันสตรีมุสลิมเป็นผู้มีบทบาทในสังคมค่อนข้างมากและอยู่ในงานหลากหลายอาชีพ ทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชน สตรีมุสลิมในภาคเหนือของไทยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในหลายด้านแต่ยังขาดการรวมตัวกันอย่างเป็นกิจลักษณะหรือยังเป็นองค์กรที่มั่นคง การรวมกลุ่มโดยทั่วๆไปเป็นเพียงการรวมตัวเพื่อทำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ลุล่วงเป็นครั้งๆเห็นได้ว่าสตรีเป็นผู้มีศักยภาพที่สามารถช่วยเหลือสังคม ให้เจริญก้าวหน้าและช่วยพัฒนาสังคมให้ดีขึ้น และยังมีสตรีบางส่วนที่ต้องการความช่วยเหลือให้คำปรึกษาด้านต่างๆ ดังนั้นในเดือนตุลาคม ปี พ.ศ. 2547 สตรีมุสลิมจึงได้รวมตัวกันด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมกรมัสยิดเฮดายาตุลอิส ลามเชียงใหม่จัดตั้งขึ้นเป็น “ชมรมสตรีมุสลิมล้านนา” เป็นการรวมกลุ่มอย่างเป็นทางการเพื่อร่วมทำกิจกรรมต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือ แก่สตรีด้อยโอกาสในด้านต่างๆรวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกั

วัตถุประสงค์

1.        เพื่อรวมกลุ่มสตรีเพื่อร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆ

2.        เพื่อพัฒนาศักยภาพของสตรีในทุกด้าน

3.        เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างสมาชิก

4.        เพื่อจัดให้ความรู้ความเข้าใจทางศาสนาที่ถูกต้องตามแนวทางของอิสลาม

5.        เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำแก่สตรีที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งทางสังคม กฎหมายและอาชีพ

6.        เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาวะ

ปัจจุบันมีคุณเพ็ญพรรณณิน  รวดเร็ว  เป็นประธานชมรม  นำทีมสตรีมุสลิม

ลักษณะงานที่ทำ    
1.        โครงการฝึกอาชีพสตรี

2.        โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายทั่วไปแก่สตรี

3.        โครงการเยี่ยมเยือนสตรีมุสลิมที่ป่วย รวมถึงผู้สูงอายุ

4.        โครงการเยี่ยมเยือนพี่น้องมุสลิมต่างถิ่น

แหล่งที่มาของงบประมาณ

1.        จัดหาทุนเข้าชมรมโดยการจำหน่ายสินค้าในงานต่างๆ

2.        การสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ

การสนับสนุนบริจาคจากภาคเอกชนและบุคคลทั่วไป

ใครเป็นใคร ก็ดูกันเอาเอง ก็แล้วกันครับชุมพล ศรีสมบัติ  รายงาน

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

http://www.muslimchiangmai.net

Advertisements