ประวัติโรงเรียนจิตต์ภักดี

โรงเรียนจิตต์ภักดีได้เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบันนี้ ได้ขอเปิดเป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อรับนักเรียนอยู่ประจำและไปกลับ โดยไม่ได้เก็บค่าเล่าเรียนแต่อย่างใด สาเหตุการก่อตั้งโรงเรียนแห่งนี้ เพราะอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน คือ อัลมัรฮูมฮัจญียง ฟูอนันต์ และคณะได้เล็งเห็นว่า มุสลิมที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือยังขาดความเข้าใจในหลักการของศาสนาอิสลามอย่างแท้จริง ประกอบกับยังขาดผู้รู้ที่จะให้คำแนะนำที่ถูกต้อง จึงได้จัดส่งนักเรียนจำนวนหนึ่ง เข้าศึกษาที่โรงเรียนอิสลาม

ศรีอยุธยา  คลองตะเคียน จังหวัดอยุธยา ต่อมาจึงย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาคาร คลอง 19 จังหวัดฉะเชิงเทรา ภายหลังจึงดำเนินการจัดสร้างโรงเรียนจิตต์ภักดีแห่งนี้ขึ้นในปีพ.ศ.2515 แล้วเสร็จเปิดอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนจิตต์ภักดี”ซึ่งในปีแรกอาศัยสถานที่ของมัสยิดอัตตักวาเป็นที่ทำการสอน มีนักเรียนมาสมัครเป็นชายทั้งสิ้น จำนวน 36 คนและมีครูทำการสอนจำนวน 3 คน

โรงเรียนจิตต์ภักดีได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องมุสลิมทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะ ท่านเชคอับดุรรอฮีม คหบดีผู้ใจบุญจากประเทศซาอุดิอาระเบีย และ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตลิเบีย ประจำประเทศมาเลเซียได้ให้ทุนสนับสนุนจัดซื้อที่ดิน และสร้างอาคารเรียนตลอดจนค่าตอบแทนการสอนของครูจำนวนหนึ่ง ทางโรงเรียนจึงดำเนินการจัดซื้อที่ดินหน้ามัสยิด จำนวน 5 ไร่และสร้างอาคารเรียนเป็นตึก 3 ชั้น กว้าง 16 เมตร ยาว 42 เมตร มีห้องเรียน 8 ห้อง

จำนวนหนึ่งหลัง และมีอาคารประกอบซึ่งใช้เป็นที่พักของนักเรียนชาย และสำนักงานต่างๆ เป็นตึก 2 ชั้น กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร อีกหนึ่งหลัง

            ปัจจุบัน เปิดสอนศาสนาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยอัลอัซฮาร ไคโร ประเทศอียิปต์และมหาวิทยาลัยอิสลามมะดีนะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย นอกจากเปิดสอนศาสนาและภาษาอาหรับแล้ว ทางโรงเรียนยังได้เปิดสอนสามัญการศึกษานอกโรงเรียน (ก.ศ.น) วิชา ภาษาไทย , ภาษาอังกฤษ , ภาษาจีนกลาง , และคอมพิวเตอร์อีกด้วย ในแต่ละปีโรงเรียนยังได้รับทุนการศึกษาจากต่างประเทศ เช่น ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศอียิปต์

 

ปรัชญาโรงเรียน

            มีศรัทธา มีการศึกษา จรรยาเป็นเลิศ

80 ถ.หน้าวัดเกต ซ.1อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ตราสัญญาลักษณ์และสีประจำโรงเรียน

            ตราสัญญาลักษณ์ของโรงเรียนจิตต์ภักดีเป็นภาพวาดลายเส้นมัสยิดอัลหะรอมนครมักกะฮ์แห่งราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ภายในวงกลม คาดด้วยอักษณภาษาอาหรับ مدرسة التقوى อ่านว่า มัดรอซะตุตตักวา ล้อมรอบด้วยวงกลมมีอักษรภาษาไทยด้านบนว่า โรงเรียนจิตต์ภักดี อักษรภาษาอังกฤษด้านล่างว่า “ATTAQWA  SCHOOL  CHIENGMAI” ระหว่างอักษรภาษาไทยและอังกฤษคั่นด้วยสัญลักษณ์ดาวเดือน

            ความหมาย

            มัสยิดอัลหะรอมแห่งนครมักกะฮ์ เป็นถิ่นกำเนิดของแสงธรรมคำสอนศาสนาอิสลาม เป็นจุดศูนย์กลางที่ชาวมุสลิมทุกคนผินใบหน้าของเขาในการประกอบกิจศาสนาและเป็นศูนย์กลางแห่งจิตวิญญาณของมุสลิมทั่วโลก

            คำว่าจิตต์ภักดี หมายถึง จิตใจที่น้อบน้อมจำนนภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าเพียงหนึ่งเดียว

            คำว่ามัดรอซะตุตตักวาหมายถึง โรงเรียนแห่งความนบน้อบยำเกรงต่อพระผู้เป็นเจ้า

สัญญาลักษณ์ดาวเดือน หมายถึง สิ่งนำทางบอกทิศในเวลากลางคืนที่มนุษย์ไร้ซึ่งเข็มทิศและแสงสว่างนำทางใดๆ และมีบางคนเข้าใจผิดว่าดาวเดือนเป็นสัญญาลักษณ์ของศาสนาอิสลาม ความจริงเป็นสัญญาลักษณ์ของอาณาจักรออตโตมันเติรกหรือตุรกีในปัจจุบัน ซึ่งจะเห็นสัญญาลักษณ์ดาวเดือนมีปรากฏอยู่ในธงชาติของประเทศตุรกี

            สีประจำโรงเรียน คือ สีเขียวขาว  สีเขียว หมายถึง ความชุ่มเย็น มีชีวิต การพัฒนางอกงาม และเป็นสีโปรดของท่านศาสดามุฮัมมัดแห่งศาสนาอิสลาม  ส่วนสีขาว หมายถึง ความสะอาดบริสุทธิ์แห่งศาสนา ปัญญา และจิตวิญญาณ

ที่ตั้ง

โรงเรียนจิตต์ภักดี 80 ถ. หน้าวัดเกตุ ซ .1 ต. วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ / โทรสาร053-247667

การรับสมัคร

            รับสมัครทั้งเด็กชายและเด็กหญิงที่จบการศึกษาภาคบังคับเพื่ออยู่ศึกษาแบบประจำและไปกลับ

เวลาเรียน

1.             ในหนึ่งปีการศึกษาจะแบ่งออกเป็น 2 ภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 1  จะเริ่มราววันที่ 20 พฤษภาคมของทุกปี ถึงราววันที่ 9 ตุลาคม และภาคเรียนที่ 2  จะเริ่มราววันที่ 1 พฤศจิกายน จนถึงราววันที่ 15 ของปีถัดไป ส่วนปิดภาคฤดูร้อนอยู่ราววันที่ 15 มีนาคม ถึง 20 พฤษภาคม โดยประมาณ

2.             ใน 1 สัปดาห์จะมีการสอน 5 วัน คือ ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์

3.             เวลาทำการเริ่มเวลา 8.30 ถึง 16.00 น.

4.             ระหว่างวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี จะเรียนวันละ 7 คาบ โดย 6 คาบแรกจะเป็นการเรียนวิชาศาสนาและภาษาอาหรับ และคาบสุดท้ายจะเป็นการเรียนภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ส่วนวันศุกร์จะเรียน 5 คาบ ในภาคเช้าเรียน 3 คาบๆ ละ 55 นาทีและภาคบ่ายเรียน 2 คาบๆ ละ4 5 นาที

5.             วันหยุดประจำสัปดาห์มี 2 วันคือ วันเสาร์ และ อาทิตย์

หลักสูตรการเรียน

            หลักสูตรของโรงเรียนแบ่งเป็น 3 ระดับคือ

1.             เตรียมภาษา เรียน 1 ปี

2.             ระดับมุตะวัตซิเฎาะเรียน 3 ปี (มัธยมศึกษาตอนต้น)

3.             ระดับซานาวีย์เรียน 3 ปี (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

   วิชาที่จัดสอนเสริม

1.             หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียน

2.             ภาษาอังกฤษ

3.             ภาษาจีน

4.             วิชาคอมพิวเตอร์

5.             วิชาชีพ

วิชาที่เปิดสอนในโรงเรียน

1.             ท่องจำ อัล-กุรอาน

2.             วิชาอธิบายอัล-กุรอาน (อัตตัฟซีร)

3.             วิชาบรรทัดฐานการอธิบายอัลกุรอาน (อุซูลุ้ตตัฟซีร)

4.             วิชาวจนะศาสดา(อัลฮาดิษ)

5.             วิชาหลักการวิเคราะห์อัลฮาดิษ (มุสตอละฮุ้ลฮาดิษ)

6.             วิชาหลักการศรัทธาในอิสลาม (อัตเตาฮีด)

7.             วิชานิติศาสตร์อิสลาม (อัลฟิกฮ์)

8.             วิชาบรรทัดฐานของนิติศาสตร์อิสลาม (อูซุลุ้ลฟิกฮ์)

9.             วิชาหลักการอ่านอัลกุรอาน (อัตตัจวีด)

10.      วิชาจริยธรรมอิสลาม (อัลอัคลาก)

11.      วิชาประวัติศาสดา (อัซซีเราะห์)

12.      วิชาประวัติศาสตร์อิสลาม (อัตตารีคุ้ลอัสลามีย์)

13.      วิชาประวัติศาสตร์สากล (อัตตารีคุ้ลอาม)

14.      วิชาภาษาอาหรับ (อัลอะรอบียะฮ์)

15.      วิชาไวยกรณ์อาหรับ (อันนะฮ์)

16.      วิชาอักขระวิธีภาษาอาหรับ (อัซซ้อรฟ)

17.      วิชาอ่านเอาเรื่องภาษาอาหรับ (อัลมุฏอละอะฮ์)

18.      วิชาโวหารศาสตร์อาหรับ (อัลบะลาเฆาะฮ์)

19.      วิชาสนทนาภาษาอาหรับ (อัลมุฮาดะษะฮ์)

20.      วิชาการแบ่งมรดกในศาสนาอิสลาม (อัลฟะรอเอ็ด)

21.      วิชาวิทยาศาสตร์เบื้องต้น(อัลอุลูม)

1.             วิชาเขียนตามคำบอกอาหรับ (อัลอิมลาอ์)

2.             วิชาคัดลายมืออาหรับ (อัลค๊อตตุ้ลอารอบียะฮ์)

3.             วิชากลุ่มและลัทธิต่างๆที่อิงต่ออิสลาม (อัลฟิรอกุ้ลอิสลามียะฮ์)

4.             วิชาประวัติ 25 ศาสดา (อัลกิซเซาะตุ้ลอัมบิยะอ์)

5.             วิชาเรียงความอาหรับ (อัลอินชะอ์)

6.             วิชาภูมิศาสตร์ (อัลยุฆรอฟีย์)

มุสลิมเชียงใหม่ดอทเน็ต

http://www.muslimchiangmai.net

Advertisements