คำขัวญประจำจังหวัด
หมอกสามฤดู กองมูเสียดฟ้า ป่าเขียวขจี ผู้คนดีประเพณีงาม ลือนามถิ่นบัวตอง

แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดชายแดนจังหวัดหนึ่ง ซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับสหภาพพม่า ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกสุดของภาคเหนือ โดยอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 924 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 12,681.259 ตารางกิโลเมตร ปัจจุบันแบ่งการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ คือ อำเภอเมือง แม่สะเรียง ขุนยวม ปาย แม่ลาน้อย สบเมย และปางมะผ้า แม่ฮ่องสอนได้ชื่อว่า เมืองสามหมอก เนื่องจากเป็นเมืองในหุบเขา ล้อมรอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อนทอดขนานไปกับทิวเขาถนนธงชัย และทิวเขาแดนลาว ดังนั้น จึงถูกปกคลุมด้วยหมอกตลอดทั้งปี มีทิวทัศน์สวยงามตามธรรมชาติของเทือกเขาสลับซับซ้อนและป่าไม้นานาพันธุ์จน มีคำกล่าวว่าเปรียบเสมือนกับเป็นสวิตเซอร์แลนด์ของเมืองไทย(ข้อมูลจาก http://tripsthailand.com)

ในส่วนของชาวมุสลิม มีมุสลิมอยู่ประมาณ  1,300  คน  โดยกระจายตัวอยู่ตามอำเภอต่างๆ เกือบทุกอำเภอ  มีอาชีพค้าขายและส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่  มีมัสยิดที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายจำนวน  3  แห่ง  ประกอบด้วย

1.มัสยิดญามีอาตุลอิสลาม   ตั้งอยู่ใน  อ.แม่สะเรียง  จดทะเบียนจัดตั้งมัสยิดอย่างเป็นทางการ  เมื่อปี  พ.ศ.  2500  มีสัปปบุรุษ  จำนวน   1,080คน   120  ครอบครัว  กรรมการประจำจัมัสยิด   จำนวน  15  คน  มีนายโกวิท   เจ้าดูรี   เป็นอิหม่าม  นับว่าเป็นมัสยิดแห่งแรก   และพี่น้องมุสลิมอยู่มากที่สุดในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

               2.มัสยิดอัลอิสรอ   ตั้งอยู่ที่  อ.ปาย   จดทะเบียนจัดตั้งมัสยิด  เมื่อปี  พ.ศ. 2532  มีสัปปบุรุษ  จำนวน   200  คน  40  ครอบครัว  มีกรรมการอิสลามประจำมัสยิด  จำนวน  15   คน  และมีนายสมชาย   บุษกร   เป็นอิหม่าม


3.มัสยิดนูรุตตักวา  ตั้งอยู่ใน  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน     มีสัปปบุรุษ  จำนวน  50  คน  15  ครอบครัว  มีกรรมการอิสลามประจำมัสยิด  15  คน  และมีนายชาติชาย   น้อยสกุล  เป็นอิหม่ามซึ่งทางมัสยิดนูรุตตักวา ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 39 ถนนปางล้อนิคม ตำบลจองคำ   อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพี่น้องอิสลามมิกชน   มาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2520  และเป็นมัสยิดของอำเภอเมืองเพียงแห่งเดียวที่จะใช้รองรับพี่น้องมุสลิมที่มาจากต่างแดน โดยเฉพาะในฤดูกาลท่องเที่ยวของแต่ละปี    และได้ดำเนินการขออนุญาตจดทะเบียนมัสยิดให้ถูกต้องตามกฎหมาย   เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2549     ซึ่งทางคณะกรรมการ มัสยิดฯ ได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารมัสยิดขนาด 8 X12 ตรม.        มาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 โดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวน 1,500,000 บาท    โดยได้รับการบริจาคงบประมาณจากครอบครัวนานา จำนวน 1,000,000 บาท และพี่น้องมุสลิมทั่วไปอีกจำนวน     500,000 บาท      และเปิดอาคารมัสยิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2554 โดยท่าน ท่านจุฬาราชมนตรี  (ท่านอาศิส   พิทักษ์คุมพล)

        จังหวัดแม่ฮ่องสอน   เป็นจังหวัดที่  38   ของประเทศไทย   ที่มีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด   เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.  2540  ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย   ลงวันที่  28  พฤศจิกายน  2551   โดยมีคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด   จำนวน   11  คน    มี นายสมชาย   บุษกร   เป็นประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด    นายชาติชาย   น้อยสกุล   เป็นกรรรมการ และเลขานุการ   และนายสุริยา   อร่ามวงค์   เป็นรองประธานฯ  และดำรงตำแหน่งกรรมการกลางอิสลามประจำประเทศไทย   มีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดตั้งประจำอยู่ที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน

สมชาย บุษกร ประธานกอจ.แม่ฮ่องสอน

นายสุริยา(อุสมาน)  อร่ามวงค์  กอท. จ.แม่ฮ่องสอน

มุสลิมในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะมีจำนวนไม่มากนัก   เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆ   แต่ก็สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในแนวทางของศาสนา  และสามารถอยู่ร่วมกับพี่น้องต่างศาสนิกต่างเชื้อชาติและต่างวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี   และคณะกรรมการประจำมัสยิด  สามารถปฏิบัติงานตามหน้าที่รับผิดชอบได้เป็นอย่างดี(ขอบคุณข้อมูลจาก อีหม่ามชาติชาย น้อยสกุล อีหม่ามมัสยิดนุรุตตักวา จ.แม่ฮ่องสอน)

นายชาติ(อุสมาน)  น้อยสกุล เลขานุการ  กอจ.แม่ฮ่องสอน

เรื่องโดยนายชุมพล ศรีสมบัติ