มูลนิธิมุสลิมรักษ์มนุษยชาติ ชุมชนมุสลิมจากชายแดนใต้สู่เหนือสุดประเทศไทย

มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมกับ เครือข่ายมูลนิธิมุสลิมรักมนุษย์ชาติ ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาในกลุ่มของพี่น้องชาวเขา ในเขตจังหวัดชายแดนทางตอนเหนือ บริเวณ จ.พะเยา  และจังหวัดเชียงรายเป็นกลุ่มที่มีความอดทน และมีการทำงานเข็มแข็งองค์กรหนึ่ง ดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้ร่วมงานกับพี่น้อง 3 จังหวัด  จึงอยากนำเรื่องราวของพวกเขามาเผยแพร่ มาเล่าเรื่องราวของพวกเขาให้พี่น้องได้รับฟัง

 ปัจจุบันเครือข่ายมุสลิมรักมนุษย์ชาติ มีสาขา ที่ทำงานร่วมกัน อยู่ ๔ ศูนย์  ประกอบด้วย

๑.มัสยิด อิสลาม บ้านเวียงหมอก  อ.เชียงของ จ.เชียงราย

๒.มัสยิดอิสลามบ้านห้วยมะหินฝน  อ.แม่จันทร์ จ.เชียงราย

๓.มัสยิดอิสลามบ้านปางสา  อ.แม่จันทร์  จ.เชียงราย

๔.มัสยิดอิสลามบ้านแสงไทร  อ.ปง จ.พะเยา

ในเรื่องของนโยบายทั้ง ๔ ศูนย์ มีการทำงานเชื่อมโยง และมีอุดมการณ์ การทำงาน ร่วมกัน  โดยเน้นเรื่องการเสียสละ  มีศูนย์เวียงหมอกเป็น ศูนย์หลัก ศูนย์ประสานงานโครงการ ต่าง ๆ  จ่ายไปยังศูนย์สาขา  เคยฟังหลายท่านเข้าใจว่า ในจังหวัดเชียงราย ซึ่งมี่พี่น้องทางภาคใต้ มาทำงานเพือเผยแพร๋ศาสนาเป็นแผนยึดประเทศไทย  เป็นข้อมูลที่ไม่เป็นธรรมกับคนทำงาน เผยแพร่ศาสนา ซึ่งมีน้อยมาก สำหรับองค์กรมุสลิมที่ทำงานกับคนต่างศาสนิก นับได้ว่า เป็นกลุ่มที่มีความเสียสละอดทน ซึ่งผู้เขียนเองเคยเข้าไปสัมผัสกับการทำงานของคณะทำงานกลุ่มนี้ หากไม่มีความอดทนจริง ๆ ก็ยากที่จะดำรงชีพอยู่ได้ ด้วยเงินเดือนเพียงเล็กน้อย หรือ บางครั้งทำงานเป็น ปี ยังไม่มีเงินตอบแทนต้องอาศัย การทำงาน ส่วนตัว ค้าขาย ปลูกผักเพื่อจะให้ดำเนินชีวิตของตัวเองและเด็ก ๆที่รับผิดชอบให้อยู่ได้  การทำงานจะเห็นได้ว่าใช้หลักสันติวิถีเป็นแนวทางการทำงานดังจะเห็นตัวอย่างการทำงานของศูนย์ห้วยมะหินฝนเมื่อปี พ.ศ.2544 ในความยากลำบาก แต่ คณะทำงานก็ไม่นิ่งดูดาย ที่จะช่วยเหลือพี่น้องในพื้นที่ ได้บริจาคท่อน้ำประปาภูเขาให้บ้านห้วยมะหินฝน เพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์ ทุกครัวเรือน   โดยประสานขอความช่วยเหลือจากพี่น้องมุสลิมจากประเทศอาหรับอีเมเรตบริจาคเงินจำนวนสี่หมื่นห้าพันบาทในการนี้   และยังมีการแจกเสื้อผ้า และอาหารหลายครั้งมาแล้วเมื่อมีผู้บริจาคจากในและนอกประเทศ 

 จึงอยากจะนำเสนอ นโยบาย ความเป็นมาขององค์กรนี้ ให้พี่น้องได้รับทราบ ในเบื้องต้น เท่าที่มีข้อมูล  และสร้างความเข้าใจอันดี ต่อกัน ในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เป็น พหุวัฒนธรรม  สร้างความสมานฉันท์ ความปรองดอง ไม่มีความระแวงซึ่งกันและกัน เป็นแนวทางที่พวกเรา พี่น้อง แต่ละศาสนิก ได้อยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข  ณ.ปัจจุบัน ด้วยกับการทำงานที่ทุมเทของพวกเขา ตามศูนย์ต่าง ๆ มีเด็กที่ต้องรับผิดชอบไม่ต่ำกว่าศูนย์ละ ๕๐  คน สี่ศูนย์ ก็ประมาณ ๒๐๐ คน ซึ่งเด็กแต่ละคนทางศูนย์ฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด นับเป็นภาระหนัก อย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นเหตุให้ได้รับการช่วยเหลือจากพี่น้อง มุสลิม ที่ทราบข่าว ทั้งในและต่างประเทศ แต่ก็ยังต้องการความช่วยเหลือจากผู้มีจิตศรัทธาอีกมาก 

ประวัติทั่วไป

คนไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามที่กรุงเทพฯมหานคร พระนครศรีอยุธยา และภาคใต้ปัตตานี ยะลา นราธิวาส มีอยู่ตั้งแต่ 500 กว่าปีมาแล้ว  และที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และหลายจังหวัดอีกในภาคเหนือ ก็มีคนไทยผู้นับถือศาสนาอิสลามนานมาแล้ว   คนไทยทุกคนมีสิทธิ์ที่จะเลือกการนับถือศาสนา

ใน ปีพ.ศ.2531 คณะดะวะฮฺตับลีฆ(กลุ่มเชิญชวนและเผยแพร่อิสลาม)ศูนย์ยะลาได้รายงานแก่พี่ น้องมุสลิมปัตตานี ยะลา นราธิวาสให้ทราบว่า มีผู้คนที่จังหวัดเชียงรายมาเป็นอิสลามทั้งหมู่บ้าน พวกเขาต้องการกำลังใจจากพี่น้องมุสลิม   และยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่อยากจะรู้ศาสนาอิสลามและอยากจะนับถือศาสนาอิสลาม

ในปี พ.ศ.2532  คณะเผยแพร่อิสลามแนวสันติ และด้วยความรักมนุษยชาติ  ได้เดินทางจากปัตตานี ยะลา และนราธิวาสใต้สุดของประเทศไทยจำนวน 70 กว่าคน เพื่อมาเยือนพี่น้องในจังหวัดเชียงรายเหนือสุดของประเทศไทย


ผลที่ตามมาก็มีหลายคนมาถือศาสนาอิสลาม   พวกเราที่ได้มาในครั้งนั้นทั้งคณะก็ดีใจที่ได้เห็นพี่น้องมาเป็นผู้นับถือศาสนาอิสลาม  แล้วเมื่อพวกเราลงใต้ไปรายงานให้คณะเผยแพร่อิสลามได้ฟัง  ตั้งแต่นั้น  คณะเผยแพร่อิสลามจากภาคใต้ได้ขึ้นมาเยือน  และเผยแพร่อิสลามในจังหวัดเชียงราย 2-3 ครั้งของทุกๆปี  เมื่อมีมุสลิมใหม่พวกเขาก็ต้องการสร้างมัสยิดเป็นสถานที่ละหมาด  และเป็นศูนย์ร่วมกิจกรรมของผู้นับถือศาสนาอิสลามในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ดังนั้นพี่น้องมุสลิมเดิมช่วยกันบริจาคเพื่อมีการสร้างมัสยิด อาทิ เช่น มัสยิด ที่บ้านม้ง แม่เปา อ.พญาเม็งราย  มัสยิดอิสลาม เวียงหมอก อ.เชียงของ มัสยิดอิสลามบ้ายปางสา และมัสยิดอิสลามบ้านห้วยมะหินฝน  อ.แม่จัน  จังหวัดเชียงราย  และพวกเราได้สร้างมัสยิดเพื่อมุสลิมใหม่ที่จังหวัดพะเยา  ที่จังหวัดอ่างทอง และที่จังหวัดสระบุรี

ส่วน ในด้านการศึกษาเราได้ส่งเสริมการศึกษาทางสามัญควบคู่กับทางศาสนาอิสลาม  เด็กรุ่นแรกจากอำเภอเวียงเชียงรุ้งเดียวนี้ได้เป็นอาจารย์ และเด็กจากจังหวัดพะเยาเดียวนี้กำลังเรียนปีสุดท้ายที่วิทยาลัยอิสลามยะลา

ภารกิจและกิจกรรมในปัจจุบัน

1.       หาทุน  อุปการะ และเตรียมที่พักอาศัยเป็นประจำที่หอพักของมัสยิดอิสลาม  และให้อาหาร เสื้อผ้า   อุปกรณ์การเรียน และอื่นๆ

2.     บังคับให้นักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนของรัฐในเวลาเรียนปกติ และส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนศาสนาอิสลาม   อ่านพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน  และปฏิบัติศาสนกิจนอกเวลาเรียนสามัญ

3.       ให้การอบรมจริยธรรมแก่นักเรียน และดูแลให้เป็นพลเมืองที่ดีห่างไกลจากสิ่งเสพติด สิ่งลามก  และพวกอันธพาล

4.     จัด อบรมแนะนำศาสนาอิสลามให้ผู้ที่สนใจจะเรียนรู้ศาสนาอิลาม และอบรมจริยธรรม ปีละ2 ครั้ง ระหว่าง วันที่ 1 เมษายน ถึง 10 พฤษภาคม และวัน15 ตุลาคม ถึง 25 ตุลาคม ของทุกๆปี

5.       ร่วมมือกับคณะเผยแพร่ศาสนาอิสลามในการไปเยือนหมู่บ้านต่างๆ  เมื่อพวกเขามาจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล้เคียง

6.       ช่วยหาผู้อุปการะนักเรียนที่จะไปเรียนทางสามัญควบคู่กับทางศาสนาชั้นสูงกว่าที่มีอยู่ที่มัสยิดแห่งนี้

7.       ฝึกงานอาชีพเบื้องต้น

8.       หาเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือคนที่จะแต่งงานและจะมีครอบครับ
โครงการในอนาคต

1.       จดทะเบียนมูลนิธิมัสยิดอิสลามและเพื่อส่งเสริมการศึกษา

·       ติดต่อผู้บริจาคและองค์กรการกุศลเพื่อรวบรวมงบการก่อสร้างอาคารต่างๆ

·       หางบเพื่อดำเนินงานการเรียนการสอนและการบริหาร โดยเฉพาะในระยะแรกของการเปิดเรียน

2.       ขออนุญาตเปิดโรงเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

·       รับสมัครดรู อาจารย์ ซึ่งมีความสามารถทางวิชาสามัญ  และรับสมัครครู อาจารย์ทางศาสนาอิสลามที่ยึดแนวทางสันติ

·     รับสมัครนักเรียนทั่วไป ทั้งนักเรียนอิสลามและนักเรียนที่ไม่เป็นอิสลามก็มาสมัครเป็นนักเรียนได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนศาสนา.   และพยายามเป็นพิเศษเพื่อนักเรียนอิสลามจากภาคใต้ให้สมัครเรียนที่นี้.

·     หลักสูตรทางวิชาสามัญสอนหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  และหลักสูตรทางวิชาศาสนาเฉพาะนักเรียนมุสลิมแนะแนวทางการปฏิบัติศาสนาอย่างสันติ    และหลักสูตรศาสนา เพื่อนักเรียนที่ไม่เป็นอิสลามเน้นวิชาเปรียบเทียบระหว่างศาสนา.

3.       ร่วมเสริมสร้างความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ

·     ขอ ความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐเพื่อฟื้นฟูแนวทางสันติในการเคลื่อนไหวอิสลาม เพื่อลบล้างการเคลื่อนไหวแนวทางรุนแรงในการปฏิบัติศาสนาอิสลาม

·     ขยาย ความร่วมมือกับบรรดาองค์กรสันติอิสลาม และบรรดาองค์กรสิทธิมนุษยชนต่างๆ โดยใช้สิทธิเสรีภาพอย่างเต็มที่ในการเลือกนับถือและเผยแพร่ศาสนาตามที่ได้ กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

·    ฝึกความเป็นอยู่ของผู้คนหลากหลายให้ประนีประนอมในทางสังคม   และให้สิทธิเสรีในการนับถือศาสนาและแสดงปฏิบัติสิ่งตนถือเอาไว้อย่างเต็มที่.

แหล่งสนับสนุนการเงินและอื่นๆ 

1.        ในปัจจุบันนี้ได้รับการสนับสนุนจากผู้ที่มีจิตศรัทธาทั่วไป ซึ่งมีทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศอาหรับอีเมเรต

2.        ในอนาคตต้อพึ่งงบรัฐบาลเป็นหลัก  ในระยะเดียวกันก็ยังต้องการการสนับสนุนจากผู้ที่มีจิตศรัทธาทั่วไป

ผลดีในการพัฒนาประเทศไทยอันเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของคณะเผยแพร่อิสลาม,

1.    ความรักใคร่  และความเอนดูเมตตากันระหว่างมนุษยชาติในโลกนี้จะเกิดขึ้น  ด้วยพระนามของอัลลอฮฺ ผู้ทรงกรุณาปรานี ผู้ทรงเมตตาเสมอ   และด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮฺพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก.

2.     ความเสรีภาพ  ความสันติภาพ   และความสงบสุขจะปรากฏขึ้นในประเทศไทย ด้วยใจกว้างจากเจ้าหน้าของรัฐ   และด้วยความอดทนจากคณะเผยแพร่ศาสนาอิสลาม.

3.        คนดีจะแพร่ขยายมากขึ้น     และคนชั่ว  คนเลว  และคนร้ายจะลดลงในสังคมไทย

4.    อัลลอฮฺตรัสในคัมภีร์อัลกุรอานว่า  (และหากว่าชาวเมืองนั้นได้ศรัทธากันและมีความยำเกรงแล้วไซร้  แน่นอนเราก็เปิดให้แก่พวกเขาแล้ว ซึ่งบรรดาความเพิ่มพูนจากฟากฟ้าและแผ่นดิน  แต่ทว่าพวกเขาปฏิเสธ  ดังนั้น  เราจึงได้ลงโทษพวกเขา  เนื่องด้วยสิ่งที่พวกเขาขวนขวายไว้) 7:96

5.    อัลลอฮฺทรงสัญญากับบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายว่า  พระองค์จะทรงโปรดปรานเป็นเกียรติแก่พวกเขา  และจะทรงเปลี่ยนแปลงให้พวกเขาได้รับความปลอดภัย  หลังจากความกลัวของพวกเขาโดยที่พวกเขาจะต้องเคารพภักดีพระองค์ไม่ตั้งภาคีอื่นใดต่อพระองค์

6.    โอ้พระเจ้าของเรา โปรดประทานให้แก่พวกเราซึ่งสิ่งดีงามในโลกนี้  และสิ่งดีงามในปรโลก  และโปรดคุ้มครองพวกเราให้พ้นจากการลงโทษแห่งไฟนรกด้วยเถิด   ○ 2:201

7.    ท่านจงกล่าวเถิด คำปฏิญาณว่า:  ลาอิลาฮะ อิลลาลอฮฺ   มุฮัมมัด รอซูลุลลอฮฺไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ   และมุฮัมมัดเป็นศาสนทูตของอัลลอฮฺ   แน่นอนท่านจะพบกับความสันติสุขในโลกนี้ และท่านจะพ้นจากไฟนรกและจะได้เข้าสวนสวรรค์ในวันปรโลก.

มัสยิดอิสลามห้วยมะหินฝน อ.แม่จันทร์  จ.เชียงราย  ระบบโครงสร้างและการบริหาร พื้นที่ หนึ่งใน ๔ ของศูนย์ฯ

1.       ชื่อองค์กร : มัสยิดอิสลาม

2.       สถานที่ตั้งศาสนสถาน : บ้านห้วยมะหินฝน เลขที่ 157 ม.14 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จ. เชียงราย

3.       สถานที่ติดต่อ : มัสยิดอิสลาม 157 ม. 14 ต. ป่าตึง อ. แม่จัน จ. เชียงราย 57110                  โทร: 0871835027    และ 0892667065

4.     เราได้พยายามขออนุญาตมัสยิดตามระเบียบมัสยิดอิสลามของกระทรวงมหาดไทย   แต่ว่ายังไม่ได้เพราะว่า ขาดหลักฐานที่ดินสถานที่ตั้งมัสยิด ซึ่งส่วนมากที่ดินในบริเวณนี้ยังไม่มีหนังสือกรรมสิทธิ์เป็นทางการ.

5.       ตำแหน่ง/ผู้บริหาร/ผู้นำทางศาสนา  1/อิหม่าม    2/คอตีบ   3/บิหล่าล

     ooo         

1= อิหม่าม:  นาย รอมลี กาแบ           2= คอตีบนาย ยะลาลุดิง สาแม                 3= บิหล่าล: นายชนะ วงค์ศักดิ์

สถานที่ตั้งมีเนื้อที่ 19 ไร่

อาคารสถานที่ถาวร :  1) อาคารมัสยิด 2) อาคารเรียน 2 ห้อง 3) อาคารหอพักนักเรียนชาย 4)อาคารหอพักนักเรียนหญิง 5) อาคารคนผู้ใหญ่คนยากจน


บทความที่เกี่ยวข้อง

ฟังรายการวิทยุย้อนหลัง:วิทยุมัสยิดตักวา เชียงใหม่ สัมภาษณ์ อ.ฮาซัน อ.ปง พะเยา
รายงานโดย  นายชุมพล  ศรีสมบัติ
ศูนย์ประสานงานภาคเหนือแผนงานสร้างเสริมสุขภาวะมุสลิมไทย

Advertisements