คลังเก็บรายเดือน: พฤษภาคม 2013

ประวัติการทำฮัญจ์ ของพี่น้องมุสลิมในประเทศจีน

เหลียวหลังแลหน้า… การ ‘ทำฮัจญ์’ ของชาวจีนมุสลิม             พับลิกโพสต์ออนไลน์ : 26 ธ.ค. 54    โดย : นิสรีน หวังตักวาดีน    การประกอบพิธีฮัจญ์ คือ รุก่นอิสลาม (หลักปฏิบัติ)หนึ่งในห้าข้อของศาสนาอิสลาม การทำฮัจญ์เป็นหลักปฏิบัติที่เปิดกว้างข้อหนึ่งของศาสนาอิสลาม เป็นหน้าที่ของผู้ที่มีความสามารถทางด้านทรัพย์สิน สุขภาพ และการสัญจรที่ปลอดภัย และเป็นศาสนาพิธีที่บ่งบอกถึงความเสมอภาคอย่างชัดเจน ศาสนาอิสลามถูกเผยแพร่เข้าสู่ประเทศจีนร่วมพันปี สามารถกล่าวได้ว่าประวัติการทำฮัจญ์ของมุสลิมในจีนก็น่าจะร่วมพันปีเหมือนกัน

| ใส่ความเห็น

บุคคลมุสลิมเชียงใหม่ ลุงไบ๋ซูฟี อาวุโส แห่ง ช้างคลาน

บุคคลมุสลิมเชียงใหม่ ลุงไบ๋ซูฟี อาวุโส แห่ง ช้างคลาน ลุง ไบ๋ หรือพี่น้อง ในเชียงใหม่ จะรู้จักกันในนาม ไบ๋ซูฟี วันนี้ย่างเข้าสู่วัยชรา อายุเข้ามาเลข 8 มาหลายปีแล้ว เบื้องหลังของชายเฒ่า ผู้แกร่งในชีวิต มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมาย จากวัยหนุ่ม มาถึงวันนี้ เขาเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับการยอมรับ ในกลุ่มของ พี่น้องญามาอัต ตับลีค ด้วยกับ การทุ่มเทในงานศาสนา มุ่งมั่นในเรืองของอิบาดัต อีกทั้งยัง สั่งสอน ส่งเสริมลูกหลานให้เป็นคนดี เขาเป็นใคร มาจากไหน ไร้คนสนใจ แต่ผม ขอยกมือให้ ไบ๋ซูฟี อาวุโสแห่งช้างคลาน ขออัลลอฮฺเมตตาท่านด้วย

โพสท์ใน วิถีมุสลิมล้านนา | ใส่ความเห็น

ลุงทองบ่าวของอัลลอฮฺคนมุสลิมย่านวัดเกต เชียงใหม่

แนะนำมุสลิมธรรมดา  ลุงทองบ่าวของอัลลอฮฺคนมุสลิมย่านวัดเกต ลุงทองบ่าวของอัลลอฮฺคนมุสลิมย่านวัดเกต เชียงใหม่ ชุมพล  ศรีสมบัติ ชุมชน มุสลิมมัสยิดอัตตักวา (สันป่าข่อย) เป็นชุมชนมุสลิมที่ตั้ง อยู่ ในย่านวัดเกต ซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งที่หลากหลายไปด้วยขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และความศรัทธาเชื่อถือในศาสนาที่แตกต่างกันของสมาชิกในชุมชน แต่ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขมาเป็นเวลาช้านาน

โพสท์ใน วิถีมุสลิมล้านนา | ใส่ความเห็น