แนะนำมุสลิมธรรมดา  ลุงทองบ่าวของอัลลอฮฺคนมุสลิมย่านวัดเกต

ลุงทองบ่าวของอัลลอฮฺคนมุสลิมย่านวัดเกต เชียงใหม่
ชุมพล  ศรีสมบัติ

บบบ

ชุมชน มุสลิมมัสยิดอัตตักวา (สันป่าข่อย) เป็นชุมชนมุสลิมที่ตั้ง อยู่ ในย่านวัดเกต ซึ่งเป็นชุมชนหนึ่งที่หลากหลายไปด้วยขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และความศรัทธาเชื่อถือในศาสนาที่แตกต่างกันของสมาชิกในชุมชน แต่ก็สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขมาเป็นเวลาช้านาน
นนน ชุมชนบ้านวัดเกต ถือได้ว่าเป็นชุมชนแห่งเดียว ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มีศาสนสถานที่สำคัญของ 4 ศาสนา อันประกอบด้วย วัดเกตการาม (พุทธ), วัดซิกข์, โบสถ์ของสภาคริสตจักรที่ 1 เชียงใหม่ และมัสยิดอัตตักวา (อิสลาม)         ที่นี่ จึงเป็นศูนย์รวมของความแตกต่างกันในเรื่องของความศรัทธาเชื่อถือ แต่ใน ขณะเดียวกัน กลับเป็นตัวอย่างของความหลากหลายที่ผู้คน สามารถอยู่ร่วมกันได้โดยสันติ บนพื้นฐานของความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกัน รับรู้รับทราบถึงความแตกต่างของกันและกันในความศรัทธาเชื่อถือ ทำให้วิถีชีวิตประจำวันของสมาชิกในชุมชนแห่งนี้ดำเนินไปด้วยความสันติสุข

*ปัจจุบัน จะเห็นว่า ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในชุมชน สังคม ประเทศชาติ หรือแม้แต่ทุกพื้นที่ของโลกใบนี้นั้น มิได้เกิดขึ้นมาจาก “ศาสนา” แต่เกิดจากศาสนิกชนผู้มีศาสนาประจำตัว แต่ไม่รู้จักที่จะนำหลักการของศาสนาที่ตนเองอ้างว่าศรัทธาและนับถือ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีวิตและนำมาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ถูกวิธีอย่างจริงจังต่างหาก    สภาพของสังคมปัจจุบันนี้ จึงไม่แตกต่างอะไรกับภาพที่เราเห็นอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน นั่นก็คือ มีผู้คนจำนวนมากมายขวักไขว่อยู่บนโลกใบนี้ แต่เป็นผู้คนที่มีความสมบูรณ์โดยสภาพร่างกาย แต่ใครจะรู้ได้ว่า สภาพจิตใจหรือสุขภาพจิตของเขาเหล่านั้นกำลังตกอยู่ในสภาพใด

 

บุคคลมุสลิม คนธรรมดา คนหนึ่งวันนี้ แนะนำ ลุงทอง หรือ คนย่านสันป่าข่อย บางท่านเรียกอ้าย(พี่)ทอง ชือจริง นายทอง ชัยชนะ อายุ เลยเลข 7 มาแล้ว สองปี เป็นบุคคลที่มีความมุ่งมั่นในเรื่องของอิบาดะห์ ทุกๆ เวลา ที่มัสยิด พี่น้องที่ไปมัสยิดอัต-ตักวาก็จะเห็นลุง ทอง อยู่ที่มัสยิดเสมอ ลุงทองเป็นแบบอย่างในเรือง ของการมาร่วมละหมาดญามาอะหรือละหมาดรวมกันที่มัสยิด ซึ่งผลบุญคุณค่า มากกว่าที่ บ้าน ถึง 27 เท่า

สถานะภาพลุงทอง ถือได้ว่า เป็นคนมีฐานะคนหนึ่ง คือ ฐานะยากจน แต่ลุงทอง ก็ไม่เคย ยื่นมือขอใครเลย ลุงทองตื่นแต่เช้า เข็นรถขายของออกจากบ้านหลังจากละหมาดซุบห์ ไปยังตลาดสันป่าข่อยเพื่อหาริสกี(ปัจจัยยังขีพ)ที่อัลลอฮฺประทานให้ กลับเข้าบ้านก็ เกือบเที่ยงวัน ทานข้าวอาบน้ำเตรียมพร้อมมายังมัสยิด ความไม่ธรรมดาของลุงทอง คือ ท่านมักจะมีบทกลอนสอนใจ ฮาดีษ เกี่ยวกับการดำเนินชีวิต มาฝากเราเสมอยามได้พูดคุยกัน ถือได้ว่าเป็นผู้ใฝ่รู้ ในอิสลามท่านหนึ่ง

ลุงอยู่ในชุมชนแห่งนี้ ไม่ตำกว่า ๕๐ ปี ก่อนที่มัสยิดอัต-ตักวา สร้างเสียอีก เป็นที่รู้จักกันทั่วของพี่น้องมุสลิมในชุมชนแห่งนี้ มีรายชื่อรับซะกาตของมัสยิด ถึงแม้น เป็นผู้รับซะกาต ยามมีกิจกรรมงานบุญงานกุศล ลุงทอง ก็เป็นผู้หนึ่งที่พยายามเป็นมือบน คืนสู้สังคมด้วยริสกี ที่ หามาด้วยน้ำเหงื่อของลุง ด้วยอนุมัติของอัลลอฮฺ ถึงแม้น เป็นจำนวนเพียงเล็กน้อย แต่ถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ ของผู้ที่รำรวยแล้ว ก็ถือว่า มากพอดูสำหรับรายได้อย่างลุง…..ขออัลลอฮ เพิ่มพูนริสกี และเมตตาลุงทอง ของพวกเราด้วย….อามีน

'''

ววว

ภาพเรื่อง โดย ชุมพล  ศรีสมบัติ
มุสลิมเชียงใหม่
Advertisements