14936920_1327996640543659_1128281217_n
         ชาวบ้านย่านวัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ ชวนกันมาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานที่จังหวัดน่าน โดยมี ทั้งผู้นำศาสนา ทั้งไทยพุทธ และ มุสลิม ร่วมกันเดินทางมายังจังหวัดนาน เที่ยวน่าน จังหวัดเล็ก ๆ ที่เปี่ยมไปด้วยมนตร์เสน่ห์ น่าไปเยือนเพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตแบบ Slow Life ตามสไตล์ น่าน…เนิบ…เนิบ …แข่งเรือลือเลื่อง เมืองงาช้างดำ จิตรกรรมวัดภูมินทร์ แดนดินส้มสีทอง เรืองรองพระธาตุแช่แห้ง .
           นี่คือคำขวัญของจังหวัดเล็ก ๆที่ขนาบข้างไปกับขุนเขาสูงใหญ่ และยังคงมีกลิ่นอายของวันวานให้ย้อนไปคิดถึงอดีตที่หอมกรุ่น สีเขียวของต้นไม้และพืชป่ายังหาชมได้ทั่วทั้งเมือง ในอดีต น่าน เป็นจังหวัดที่อยู่ติดชายแดนทางด้านตะวันออกของภาคเหนือในอดีตเป็นดินแดนที่ทุรกันดาร และประชาชนมีฐานะยากจน ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นอย่างสูง ที่ได้ทรงเสียสละความสุขส่วนพระองค์ มาปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และทรงพระราชทานความช่วยเหลือให้กับราษฎรจังหวัดน่าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและฐานะความเป็นอยู่ของประชาชนชาวน่าน ความเกี่ยวดองกันด้วยศรัทธาในพุทธศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติที่มีร่วมกันทำให้ชาวน่านมีเครือข่ายชุมชนที่เข้มแข็ งเรียนรู้ที่จะอยู่กับความเปลี่ยนแปลงแต่ยังคงตระหนักถึงความเป็นตัวเองอยู่เสมอ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
          พวก เราชวนกันนั่งรถรางชมเมืองเก่าน่าน สัมผัสธรรมชาติและวิถีชุมชน • รถรางชมเมืองเก่าน่าน ลักษณะเป็นรถรางแบบโบราณขนาด 24 ที่นั่ง บริหารจัดการโดยเทศบาลเมืองน่าน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างความเพลิดเพลินสู่ความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจังหวัดน่าน ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและได้รับผลประโยชน์ในเส้นทางรถราง การให้บริการในแต่ละรอบจะมีผู้บรรยาย โดยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครนำเที่ยวประจำศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรมัคคุเทศก์ท้อ
งถิ่น โดยจะพานักท่องเที่ยวชมและสัมผัสเมืองน่าน เมืองที่ได้ถูกขนานนามว่าเป็นเมืองเก่าที่มีชีวิต ใช้เวลาในเส้นทางรถราง 45-60 นาที ในการท่องเที่ยวชมโบราณสถานโบราณวัตถุ สัมผัสวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของชาวเมืองน่าน ชมและซื้อสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา เรียนรู้ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชุมชน เรียนรู้การบริหารการจัดการแหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน เพลิดเพลินและสัมผัสบรรยากาศริมฝั่งแม่น้ำน่าน
          นครเมืองน่านกลายเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่ 7 หลังจากเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าเมืองน่านองค์สุดท้ายถึงแก่กรรม ในปี พ.ศ. 2474 จึงยกเลิกระบบการปกครองโดยเจ้าผู้ครองนครนับแต่นั้นเป็นต้นมา และยังคงรักษาอัตลักษณ์ ของความเป็นล้านนาได้เป็นอย่างดี คนน่านพร้อมต้อนรับแขกที่มาเยือน หรือ พี่น้องต่างศาสนิก หากแต่ต้องให้เขากับบริบทของเมืองน่าน บาแลที่มีอัตลักษณ์ ในวิถีเมืองเก่า จึงเป็นสิ่งหนึ่งสำหรับพี่น้องมุสลิมในเมืองน่านต้องเก็บมาพิจารณา
รายงานโดย ชุมพล ศรีสมบัติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements