14054769_1259348254075165_223106964_n

          “วากัฟ” ทรัพย์สินสาธารณะที่ต้องทบทวน มัสยิดอัลยาเมี๊ยะ ช้างคลาน เชียงใหม่

อิหม่ามคณะกรรมการและสัปปุรษ์ ร่วมกับตรวจสอบ ทรัพย์สินของมัสยิด เพื่อจัดทำบัญชี ทรัพย์สินที่ได้รับบริจาคมาจากพี่น้องมุสลิม ทั้งในและนอกพื้นที่ โดยมีเจตนาเพื่อให้ใช้ประโยชน์สาธารณะ ภายใต้การดูแลรักษาของคณะกรรมการ เป็นอีกหนึ่งอามานะห์ ที่ทางผู้รับมอบหรือตัวแทนต้องใช้ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้ที่มอบทรัพย์สินมาวากัฟ ความหมายของการอุทิศถาวร (วากัฟ)ตามหลักภาษา คือ การกัก การขัง ส่วนตามหลักศาสนา คือ การอุทิศทรัพย์สินของตนที่สามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ฝ่ายรับที่มีตัวตน และเป็นสิ่งที่ศาสนาอนุญาติให้กระทำ โดยตัวทรัพย์สินยังคงมีอยู่ไม่บุบสลาย พร้อมทั้งเป็นการตัดสิทธิของตนเองในการนำสิ่งของนั้นไปขาย

           เป็นประจำทุกมี มัสยิดที่จดทะเบียน ต้องรายงานสรุปทรัพย์สิน รายรับ-รายจ่าย ของมัสยิดเพื่อส่งไปยัง สำนักงานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งรายงานต่อไปยังหน่วยงานราชการที่รับผิด ใน พรบ.การบริหารกิจการศาสนาอิสลาม หมวดที่5 คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด มาตรา 35 ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ ในข้อ10 จัดให้มีทะเบียนทรัพย์สิน เอกสาร และบัญชีรายรับรายจ่าย ของมัสยิดให้ถูกต้องตรงความเป็นจริง และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ฐานะ การเงิน และทรัพย์สินของมัสยิด แล้วรายงานให้คณะกรรมการอิสลามประจำ จังหวัดทราบภายในเดือนมีนาคมของทุกปี

          นายนิกร ใบนานา กรรมการอิสลามประจำมัสยิดอัลยาเมี๊ยะ ช้างคลาน กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า “ในส่วนตัวผมถือเป็นความจำเป็นที่ คณะกรรมการมัสยิดต้องกระทำอยู่ แล้ว เพราะสิ่งที่พี่น้องนำมาวากัฟหรืออุทิศให้กับมัสยิด ไมว่าจะเป็นอาคาร โต๊ะ เก้าอี้ ถ้วยถังกาละมัง ของที่ผู้ใจบุญมาวากัฟมาเพื่อให้เป็นสาธารณะสมบัติ เรามีหน้าที่ต้องดูแลและใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของผู้มาวากัฟ ไม่คิดว่าของเหล่านี้เป็นของหลวง ที่ใครๆ จะหยิบฉวย หรือทิ้งขว้าง ไม่สนใจไม่ได้ ถึงแม้นจะไม่ บัญญัติทางกฏหมายสั่งให้กระทำ ก็ถือว่าเป็นอามานะหรือความรับผิดชอบ ของ ผู้รับผิดชอบ หนึ่งคือ คณะกรรมการมัสยิด อันประกอบไปด้วย อิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น และคณะกรรมการมัสยิดที่ สำคัญคือพี่น้องสัปปุรุษ์ ต้องเป็นหูเป็นตาช่วยกันตรวจสอบสอดส่องดูแลรักษา ซึ่งสิ่งนี้เป็นศาสนสมบัติที่ต้องรับผิดชอบร่วมกัน”

        เหล่านี้ เป็นอีกหนึ่งบทเรียนที่ผู้บริหารองค์กรมัสยิดหรือองค์กรที่ครอบครองทรัพย์สินวากัฟต้องนำกลับไปทบทวน

รายงานโดยชุมพล ศรีสมบัติ   https://www.facebook.com/naichumpon

ภาพโดย นิกร ใบนานา

Advertisements