13815207_1237726849570639_917060180_n

สสม.กับพันธกิจท้าทาย สู่การสร้างสุขภาวะมุสลิมไทย

งานเวทีสานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ ” ข่วงกำกื๊ด มองสุขภาพให้กว้างสร้างความสุขในสังคมไทย ” เมื่อ วันที่ 21-23 ก.ค.2559 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วม ภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือ นับเป็นอีกความท้าทายการทำงานของผู้นำศาสนาและผู้นำชุมชน ทีมศูนย์กิจกรรมภาคเหนือแผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย

        สสม.เป็นหนึ่งในองค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรม ของ สสส. ในงานสานงานเสริมพลัง ร่วมสร้างประเทศไทยให้น่าอยู่ ” ข่วงกำกึ๊ด มองสุขภาพให้กว้าง สร้างความสุขให้สังคมไทย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย “ กิจกรรมในครั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ถูกแบ่งเป็น 4 ประเด็นสำคัญ คือ การศึกษาดูงานในพื้นที่ อบต.หัวง้ม ในประเด็น สังคมและวัฒนธรรม ส่วนที่บ้านโปร่งศรีนคร ประเด็น ชุมชนหน้าอยู่ พื้นที่บ้านสันทางหลวง อ.แม่จัน จะดูงานประเด็น ความมั่นคงทางอาหาร และ ที่ไร่เชิญตะวัน ของท่าน ว.วชิรเมที จะดูงานในประเด็น การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

13823394_1237724412904216_1558438116_n

นายชุมพล ศรีสมบัติ รองผู้อำนวยการ แผนงานสร้างสุขมุสลิมไทย สสม.ภาคเหนือ กล่าวว่า สำหรับทีมของเรา ถูกจัดให้มาที่บ้านโปร่งศรีนคร ศึกษาดูงานในหัวข้อชุมชนหน้าอยู่ สำหรับ บ้านโป่งศรีนคร ต.โรงช้าง อ.ป่าแดด เชียงราย เป็นชุมชนตัวอย่างที่เกิดจากการรวมกลุ่มของคนในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มไม้กวาด กลุ่มทำพรมเช็ดเท้า กลุ่มปุ๋ยหมัก กลุ่มธนาคารข้าว และบ้านพักโฮมสเตย์ มีการบริหารจัดการที่ดีจนสามารถสร้างรายได้ ลดค่าใช้จ่ายแก่ชุมชน มีความเข็มแข็ง มีความสามัคคี ประชาชนดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงได้เป็นอย่างดี โดยมี “ กำนันมานพ ชัยบัวคำ” เป็นแกนนำหลักของที่นี่

13814620_1237724612904196_909540765_n

นายชุมพล หนึ่งในผู้เข้ากิจกรรมในครั้งนี้ บอกว่า สิ่งที่ได้รับจากการดูงานในชุมชนบ้านโปร่งศรีนคร ถือได้ว่าไม่ธรรมดา สภาพชุมชนถนนหนทาง บ้านเรือนสะอาดสะอ้าน หน้าบ้านหน้ามอง แถมมีรั้วที่ทำอาหารได้ จนได้รับรางวัลมากมายการันตี อาทิเช่น รางวัลชนะเลิศระดับประเทศถ้วยพระราชทานชุมชนปลอดขยะ นอกจากนี้ยังพบว่า คุณค่าของผู้สูงอายุในชุมชนที่นี่ได้รับการยอมรับ ผ่านการถ่ายทอดภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันรุ่นต่อรุ่น โดยแบ่งเป็นกลุ่มต่างๆเช่น กลุ่มจักสาน ทำไม้กวาด ผ้าถูพื้น ยังมีกลุ่มผักปลอดสารพิษและสารเคมี การจัดการขยะอย่างเป็นระบบ สร้างอาชีพเสริมเติมรายได้และอีกมากมาย อันนำมาซึ่งการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายของผู้คนในชุมชน “ ความสำเร็จของชุมชนที่นี่ เกิดจากผู้นำและทีมงานที่เข้มแข็ง เข้าใจบริบทของผู้คนในชุมชน จึงเป็นที่ยอมรับด้วยการกระทำ แบบอย่างที่โดดเด่น การบริหารงานในชุมชน มีสภาชุมชน เป็นคณะพิจารณาปัญหา ผลกระทบ ไม่ว่าจากภายนอกหรือภายในชุมชนเอง ความขัดแย้ง ความเป็นธรรม หรือ สิ่งคาดว่าน่าจะ มีผลต่อความเป็นอยู่ของผู้คน สภาชุมชน จะเป็นผู้ไกล่เกลี่ย ชี้ขาด ถือเป็นอันยุติ”

 

นายชุมพล ยังได้ตั้งคำถามว่า ในชุมชนมุสลิม มีการจัดการชุมนุมได้เช่นนี้ มีบ้างไหม.. ทั้งนี้พื้นฐานคำสอนในอิสลาม อาทิเช่น ความสะอาดก็เป็นส่วนหนึ่งหรือ บ้างก็กล่าวว่า เป็นครึ่งหนึ่งของการศรัทธา ขณะที่ การปกครองดูแลชุมนุม เรามีฐานการปกครอง ที่เรียกว่า สภาชูรอ ซึ่งมีการบริหารผ่านคำว่า ศรัทธา ถือได้ว่าลึกมากในศาสตร์ของการปกครอง ขณะเดียวกันหากมองในเรื่องการการบริโภคสิ่งที่ดี เราก็มีเรื่องของ ฮาลาล ตอยีบัน ไม่เพียงเท่านั้น การดูแลและปฏิบัติดีต่อเพื่อนบ้าน การดูแลคนยากจน เราก็มีระบบซะกาต มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการหนุนนำ การอยู่กับธรรมชาติ หรือ แม้นกระทั้งการเก็บสิ่งกีดขว้างออกจากทางเดิน ก็ถูกนับให้เป็นหนึ่งในอิหม่าน หรือ ความศรัทธา สิ่งดีๆมากมายล้วนแต่ถูกบรรจุ ไว้ในแบบอย่างของท่านศาสดา เขามองว่า สิ่งที่ได้รับจากการชุมนุมในครั้งนี้ จึงเป็นความท้าทาย ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน โดยเฉพาะตัวของเราที่เรียกตัวเองที่เรียกว่า มุสลิม สิ่งเหล่านี้ คือ ความท้าทาย ที่ สสม.เอง ก็จะต้องทำการบ้านอย่างหนัก เพื่อจะทำเช่นไรจึงนำความสมบรูณ์ เหล่านี้ทำให้เป็นรูปธรรมได้ในที่สุด

ข่าวมุสลิมเชียงใหม่ออนไลน์

Advertisements