โครงการมัสยิดครบวงจร ณ มัสยิดอัลอิคคลาส ต.บ่อแฮ้ว จ.ลำปาง

ฮัจยีชุมพล ศรีสมบัติ

เยี่ยมติดตามงาน โครงการมัสยิดครบวงจร ณ มัสยิดอัลอิคคลาส ต.บ่อแฮ้ว จ.ลำปาง ดูห้องน้ำผู้สูงอายุ ผู้พิการที่ทาง สสม. สนับสนุน ทางผู้รับผิดชอบจัดการได้ค่อนข้างดี มีทางลาด เพื่อความสะดวกของกลุ่มคนดังกล่าว
น.ท.สมคิด ลัทธิศักดิ์ ผอ.ศูนย์กิจกรรมภาคเหนือมอบป้ายห้องน้ำ ป้ายผังโครงสร้างของผู้บริหารมัสยิด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือผู้มาเยี่ยมมัสยิด จะได้รู้จักผู้รับผิดชอบในส่วนต่าง ๆ ของมัสยิด
การจัดตั้งกองทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อดูแลสวัสดิการของสมาชิกในมัสยิดถอได้ว่า ทำได้ดี มีระบบ ชัดเจน อินชาอัลลอฮ์ ต่อไปกองทุนส่วนนี้จะเป็นกองทุนกลางในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจชุมชน หนี้นอกระบบ การแก้ไขในยามภาวะฉุกเฉินในสถานการณ์เร่งด่วน
ขอขอบคุณอิหม่าม คณะกรรมการ คณะทำงาน ที่ทุมเทการทำงานเพื่อร่วมกันพัฒนาสังคมมุสลิม ให้เกิดความั่นคงในทุกด้าน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเมื่อโครงการจบ งบประมาณสนับสนุนจบ ชุมชนแห่งนี้จะยังคงรักษากิจกรรมความดีเช่นนี้ให้ยั่งยืนต่อไป อินชาอัลลอฮ์ การช่วยเหลือของอัลลอฮ์ย่อมมีมาเสมอ

มัสยิดอัลอิคลาส ตำบลบ่อแฮ้ว อ.เมือง จังหวัดลำปาง เป็นมัสยิดที่จดทะเบียน หนึ่งในสามแห่งของจังหวัด เป็นการรวมตัวของผู้คนต่าง เชื้อชาติ ต่างชาติพันธ์ ที่มาร่วมกันสร้างมัสยิด และมีการอยู่ร่วมกับ พี่น้องตางศาสนิก ด้วย การเกื้อหนุนแบ่งปัน ซึ่งกันและกัน ทำให้ ความเป็นอยู่ของพี่น้องที่นี เป็นไปด้วยความรัก ความสามัคคี ในการอยู่ร่วมกัน อันส่งผลให้สังคมในจังหวัดลำปาง มีความเป็นอยู่ที่ สันติสุข

รู้จักมัสยิดอัลอิคลาส จังหวัดลำปาง

Advertisements