ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ กองทุนสวัสดิการมัสยิดอัตตักวาออกเยี่ยมเยือนชุมชน

กองทุนสวัสดิการมัสยิดอัตตักวา เชียงใหม่ นำโดยนายอนันต์ ใบนานา ชวนกลุ่มมุสลิมะฮ์ชุมชนออกเยี่ยมบ้านผู้อาวุโส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในเพื้นที่เพื่อเชื่อสัมพันธ์และสร้างขัวญกำลังใจ สำคัญ คือการนำแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัด มาประพฤติปฏิติบัติ


การช่วยเหลือเกื้อกูลการเยยี่ยมเยือนกันและกันเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่ต้องดูแลซึ่งกันและกัน


ตั้งแต่เกิดจนตาย การดูแลช่วยเหลือมิได้จำกัดในรูปของสิ่งของ หรือเงินทอง แต่ยังหมายรวมถึงการแสดงน้ำใจ หรือการเสียสละแรงกาย หรือแม้นกระทั้งการไปมาหาสู่กันด้วยความรักความห่วงใย

Advertisements