งานวันคืนสิทธิแก่ชาวซะกาต จังหวัดเชียงใหม่

โดยฮัจยี ชุมพล ศรีสมบัติ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ งานวันคืนสิทธิแก่ชาวซะกาต จังหวัดเชียงใหม่

เป็นเวลากว่า 4 ปี มาแล้วที่กองทุนซะกาตบัยตุ้ลมาลจังหวัดเชียงใหม่ได้เสริมสร้างเศรษฐกิจ ดูแลคุณภาพชีวิตพี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ในปีนี้มีผู้จ่ายซะกาตเพิ่มขึ้นเป็น 101 ราย เมื่อมีผู้จ่ายซะกาตเพิ่มขึ้นทรัพย์ซะกาตก็เพิ่มขึ้นตาม

นั้นไม่ได้หมายความแต่เพียงว่าชาวซะกาตจะได้รับความช่วยเหลือมากขึ้น แต่ยังหมายความว่าเราได้ช่วยซักฟอกทรัพย์สินและจิตใจของผู้ศรัทธาให้มีความสะอาดบริสุทธิ์ด้วยเช่นกัน
กองทุนซะกาต(บัยตุ้ลมาล)จังหวัดเชียงใหม่เป็นเพียงคนกลางซึ่งทำหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนผู้ศรัทธาที่ได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์(ซ.บ.)อย่างล้นเหลือ ให้สามารถทำตามหน้าที่และหลักการตามที่พระองค์ได้ทรงกำหนดไว้ โดยการส่งคืนทรัพย์ซะกาตแก่ผู้เป็นเจ้าของสิทธิ์นั้นคือชาวซะกาตทั้ง 8 ประเภท ผ่านกองทุนซึ่งจะทำหน้าที่บริหารจัดการพิจารณาคัดกรองและส่งมอบสิทธิ์แก่เจ้าของที่แท้จริง

Advertisements