ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดอยวาวี กับ อิหม่ามสุรศักดิ์ คำเมือง อดีตกำนันตำบลวาวี

ดอยวาวี ตั้งอยู่ หมู่ 1 ต.วาวี อ.แม่สรวย เป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ ของชาวจีนฮ่อ บนดอยวาวี ยังมีความเป็น เอกลักษณ์ อีกอย่างหนึ่ง ที่ชวนให้หลงใหล หลงรส นั่นก็คือ เสน่ห์แห่ง “ชา” ที่ชาวบ้านบนดอยวาวี ปลูกกันเป็น อาชีพหลัก อย่างเป็นล่ำเป็นสัน เพราะที่นี่มีชาวจีนฮ่อ หรือจีนยูนนานมาอาศัยอยู่ ยุคเดียวกับกองพล 93 ที่ ดอยแม่สลอง และยังมีพี่น้องชนเผ่า 9 ชนเผ่าซึ่งใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพและสันติสุข สำคัญมุสลิมก็เป็นสวนหนึ่งของดอยวาวีแห่งนี้ ไปฟังอิหม่ามสุรศักดิ์ คำเมือง กล่าวถึงชุมชนแห่งนี้

เดิมพื้นที่ตำบลวาวีทั้งหมดเป็นหมู่บ้านหนึ่งในเขตการปกครองของอำเภอแม่สรวย  จังหวัดเชียงราย คือ  หมู่ที่  15   แต่ก่อนคำว่า  วาวี  นั้นชื่อ  วะวี  ซึ่งอาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นชื่อเมืองหนึ่ง    อยู่ในเขตประเทศพม่า  และ

ราษฎรในเมืองนั้น ได้เดินทางมาติดต่อค้าขาย  และอพยพมาตั้งหลักแหล่งเป็นกลุ่มแรกจึงตั้งชื่อเหมือนกับเมืองที่อพยพ  ผสมกับชนเผ่าเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนแล้วคือ  เผ่ามูเซอ  ต่อมามีพ่อค้าชาวจีนฮ่อมาติดต่อค้าขายด้วย  และพบว่ามีพื้นที่บริเวณนี้มีทำเลดี  ปลูกพืชผลทางการเกษตรได้ผลดี  โดยเฉพาะ ต้นชาหรือต้นเมี่ยงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ  จึงขยายชุมชนจัดตั้งเป็นหย่อมบ้านต่างๆ ที่ประกอบด้วยหลายชนเผ่า  และเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ  จนปัจจุบัน  มีทั้งหมดด้วยกัน  7  เผ่าด้วยกัน   คือ   อาข่า   จีน(ยูนาน)    ปากาญอ (กระเหรี่ยง)    มูเซอ (ลาหู่)  เย้า (เมี่ยง)  ลีซอ (ลีซู)  และไทยใหญ่ ที่มีความเป็นอยู่อย่างสุขสงบอยู่รวมกันอย่างสมานฉันท์ เอื้ออาทรต่อกัน

Advertisements