ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มัสยิดดารุลบิรจัดโครงการสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน

มัสยิดดารุลบิร จัดกิจกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่คนในชุมชน โดย เริ่มจากกลุ่มสตรี หรือมุสลิมมะฮ์ โดยคร้้งนี้ เริ่มจากการผลิต ใส้อั่ว อันเป็นอาหารหนึ่งที่ขึ้นชือของเมืองล้านนาและของฝาก สำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างเมืองซื้อติดไม้ติดมือไปฝากเพื่อนสนิทมิตรสหาย และเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชน

การทำธุรกิจชุมชน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจัดการทุนของชุมชน เพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน โดยคนในชุมชน

มีเป้าหมายท้ายสุดอยู่ที่การใช้ทุนเพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การสร้างสวัสดิการสังคม การฟื้นฟูอาชีพ การพัฒนาคน ชุมชน สังคม วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย ซึ่งก็คือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนั่นเอง หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ธุรกิจชุมชนเป็นเพียงเครื่องมือ ที่นำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชน

Advertisements