มูลนิธิเครือข่ายศาสนาเพื่อสังคมพร้อมคณะเข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ มูลนิธิเครือข่ายศาสนาเพื่อสังคมพร้อมคณะเข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี

มูลนิธิเครือข่ายศาสนาเพื่อสังคม อันประกอบด้วย ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม นำโดย พระครูพิพิทสุตาทร ประธานมูลนิธิฯ นำคณะเข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล ณ โรงแรมฮาโมไนส์ เชียงใหม่ เพื่อแลกเปลี่ยน และรายงานการทำงานขับเคลือนสังคม โดยผ่านการร่วมมือจากนานาศาสนา นับเป็นตัวอย่างในการขับเคลือนสังคม ในการทำความเข้าใจ บทบาทของศาสนากับสังคม ที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรม สะท้อนถีงความการร่วมมือร่วมใจเพือให้เกิดความสันติสุขของสังคมไทย

 

Advertisements