บ้านฉันวันนี้ วันอีด..มัสยิดอัตตักวา เชียงใหม่

บ้านฉันวันนี้ วันอีด..มัสยิดอัตตักวา เชียงใหม่

28-7-57 เริ่มจากการรอพี่น้องมีการรวมตัวกันที่หน้ามัสยิด เป็นประจำทุกปี ร่วม สี่สิบปีมาแล้ว ที่มัสยิดตักวา เชียงใหม่ จัดกิจกรรม ชุมชนก่อนละหมาดอีด โดย จะมีการนัดหมาย เวลากัน ปีนี้ เรานัดกันที่ เจ็ดโมงครึ่ง เพื่อตั้งแถว ร่วมกันกล่าวตักบิร อย่างพร้อมเพียงกัน

อ่านเพิ่มเติม

Advertisements
| ใส่ความเห็น

กองทุนสวัสดิการมัสยิดอัตตักวาออกเยี่ยมเยือนชุมชน

กองทุนสวัสดิการมัสยิดอัตตักวา เชียงใหม่ นำโดยนายอนันต์ ใบนานา ชวนกลุ่มมุสลิมะฮ์ชุมชนออกเยี่ยมบ้านผู้อาวุโส ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ในเพื้นที่เพื่อเชื่อสัมพันธ์และสร้างขัวญกำลังใจ สำคัญ คือการนำแบบอย่างของท่านนบีมูฮัมมัด มาประพฤติปฏิติบัติ


การช่วยเหลือเกื้อกูลการเยยี่ยมเยือนกันและกันเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนที่ต้องดูแลซึ่งกันและกัน

อ่านเพิ่มเติม

| ใส่ความเห็น

มัสยิดดารุลบิรจัดโครงการสร้างงานสร้างรายได้ในชุมชน

มัสยิดดารุลบิร จัดกิจกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ แก่คนในชุมชน โดย เริ่มจากกลุ่มสตรี หรือมุสลิมมะฮ์ โดยคร้้งนี้ เริ่มจากการผลิต ใส้อั่ว อันเป็นอาหารหนึ่งที่ขึ้นชือของเมืองล้านนาและของฝาก สำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างเมืองซื้อติดไม้ติดมือไปฝากเพื่อนสนิทมิตรสหาย และเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้คนในชุมชน

การทำธุรกิจชุมชน เป็นองค์ประกอบหนึ่งในการจัดการทุนของชุมชน เพื่อประโยชน์ของคนในชุมชน โดยคนในชุมชน

อ่านเพิ่มเติม

| ใส่ความเห็น

งานวันคืนสิทธิแก่ชาวซะกาต จังหวัดเชียงใหม่

งานวันคืนสิทธิแก่ชาวซะกาต จังหวัดเชียงใหม่

โดยฮัจยี ชุมพล ศรีสมบัติ

เป็นเวลากว่า 4 ปี มาแล้วที่กองทุนซะกาตบัยตุ้ลมาลจังหวัดเชียงใหม่ได้เสริมสร้างเศรษฐกิจ ดูแลคุณภาพชีวิตพี่น้องมุสลิมในจังหวัดเชียงใหม่ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 ในปีนี้มีผู้จ่ายซะกาตเพิ่มขึ้นเป็น 101 ราย เมื่อมีผู้จ่ายซะกาตเพิ่มขึ้นทรัพย์ซะกาตก็เพิ่มขึ้นตาม

อ่านเพิ่มเติม

| ใส่ความเห็น

มูลนิธิเครือข่ายศาสนาเพื่อสังคมพร้อมคณะเข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี

มูลนิธิเครือข่ายศาสนาเพื่อสังคมพร้อมคณะเข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี

มูลนิธิเครือข่ายศาสนาเพื่อสังคม อันประกอบด้วย ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม นำโดย พระครูพิพิทสุตาทร ประธานมูลนิธิฯ นำคณะเข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี

อ่านเพิ่มเติม

| ใส่ความเห็น

โรงแรมฮาโมไนส์ โรงแรมฮาลาลแห่งแรกในเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่เปิดโรงแรมฮาลาล แห่งแรกในภาคเหนือ

นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ ผู้นำศาสนา ผู้นำชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงร่วมพิธีเปิด

อ่านเพิ่มเติม

| ใส่ความเห็น

สถาบันเรียนรู้อิสลามเชียงใหม่จัดปฐมนิเทศเรียนรู้อิสลามที่ลำพูน

สถาบันเรียนรู้อิสลามเชียงใหม่จัดปฐมนิเทศเรียนรู้อิสลามที่ลำพูน

สถาบันเรียนรู้อิสลามจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ โครงการเรียนรู้อิสลามจังหวัดลำพูน เปิดอบรมปฐมนิเทศ การเรียนรู้อิสลาม

อ่านเพิ่มเติม

| ใส่ความเห็น